Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vruchtbaar in elk goed werk

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we in Genesis dat vrucht dragen Gods doel is voor ons leven. In de nieuwe schepping, door Jezus Christus, worden de oorspronkelijke doelen van God hersteld. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament komt dit heel duidelijk naar voren; met name in het gebed van de apostel Paulus in Kolossenzen 1:9-12. In dit prachtige gebed is elk woord positief en opbouwend van karakter.

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, met alle kracht krachtig gemaakt, naar de sterkte van Zijn heerlijkheid, om in alles te volharden en geduld te oefenen, met blijdschap. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.


Ik zal alle opbouwende woorden in dit gedeelte voor het voetlicht brengen. Allereerst bidt Paulus over de christenen in Kolosse dat ze vervuld mogen worden met kennis van Gods wil. Het is niet zo dat ze ergens, diep van binnen, een beetje kennis van Gods wil zullen hebben. Nee, ze zullen ermee vervuld zijn. Dit gebeurt in alle wijsheid en geestelijk inzicht (vers 9). Niet een klein beetje wijsheid en geestelijk inzicht, maar alle wijsheid en geestelijk inzicht. Vervolgens bidt hij dat ze een leven mogen leiden dat God in alles behaagt - niet Hem hier of daar een plezier doen, maar Hem echt in alle dingen eren. Hij bidt dat ze vrucht mogen dragen in elk goed werk (vers 10)… Dat is de honderdvoudige groei in de kennis van God. Dan bidt hij dat ze met alle kracht krachtig gemaakt worden, naar de sterkte van Zijn heerlijkheid (vers 11), niet een beetje kracht, maar alle kracht - met het resultaat dat ze in alles volharden (vers 11).

Volharding, of doorzettingsvermogen, was één van de sleutelwoorden in de gelijkenis van de zaaier. In deze tekst proclameert Paulus ook dat we vol geduld, volharding, dankbaarheid en blijdschap zullen zijn. Hij besluit met de woorden dat God de Vader ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht (vers 12). God heeft voorzien in alles wat nodig is om binnen te gaan in onze erfenis: het koninkrijk van licht.

Gods wil is voor altijd vastgelegd in Gods Woord. Hij wil dat we vruchtbaar zullen zijn; dat we vrucht zullen dragen; dat we succesvol zijn in elk goed werk, en dat we Hem in alles zullen behagen. Hij heeft ons ook bekwaam, dus geschikt gemaakt, om dit te kunnen doen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat deze prachtige woorden ook voor mij zijn. Wilt U mij vullen met de kennis van Uw wil, met alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat ik U mag eren in alles wat ik doe en spreek. Ik bid dat ik in elk goed werk vrucht mag dragen omdat U mij met alle kracht krachtig maakt, zodat ik kan volharden en geduldig mag zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Jezus Christus is Heer over DPM. Wij proclameren Zijn overwinning over satan en zonde, en onderwijzen deze waarheid aan mensen wereldwijd. Bid om Gods leiding en wijsheid, genezing en voorziening, voor alle leiders en zendingswerkers.