Shop Doneer

Waarheden over Gods voorziening (2)

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
Hoe God heiligheid mogelijk maakt

Gisteren bespraken we de eerste twee waarheden over Gods voorziening. Vandaag kijken we naar de derde en vierde. Het tweede deel van 2 Petrus 1:3 bevestigt de waarheid dat we binnengaan in Gods voorziening door de kennis ('de erkenning') van Jezus Christus.
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)
3. De voorziening is in de beloften van God
2 Petrus 1:4 noemt de middelen waardoor we Gods voorziening binnengaan. Het eerste deel van dit vers zegt: Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Gods voorziening is in Zijn beloften. Dit is een zeer belangrijke waarheid voor ons.
De totale voorziening voor alle gelovigen is in Gods beloften. Ik heb een kleine slogan waarvan ik graag wil dat je die hardop leest. Lees hem eerst voor jezelf en spreek hem vervolgens hardop uit, want dan zul je het onthouden: 'De voorziening is in de beloften.'
4. Als we ons Gods beloften eigen maken, dan krijgen we deel aan Zijn natuur en ontsnappen we aan de verdorvenheid van de wereld. Laten we nu kijken naar het laatste deel van 2 Petrus 1:4, waar duidelijk genoemd wordt wat er gebeurt als we ons Gods beloften eigen maken. Je kunt het een enkel gevolg noemen of een dubbel, dat maakt niet uit. Maar het eerste gevolg als je jezelf de beloften die Petrus noemt eigen maakt, is: ...opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur. Je begint daadwerkelijk deel te krijgen aan de natuur van God Zelf.
Dan, aan het eind van vers 4, zegt Petrus: nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Naar de mate waarin we deel hebben aan Gods natuur, ontkomen we aan de verdorvenheid van de oude, gevallen natuur van Adam. Dit feit moeten we heel duidelijk voor ogen houden: zondige verdorvenheid en de goddelijke natuur gaan niet samen. Waar zondige verdorvenheid is, daar is de goddelijke natuur niet. Waar de goddelijke natuur overheerst, daar is geen zondige verdorvenheid te vinden. Dus hoe meer we deelhebben aan de goddelijke natuur, hoe meer we ontsnappen aan de verdorvenheid die we van Adam hebben geërfd.
Laten we ter afsluiting van dit thema deze vier belangrijke waarheden nog even herhalen, want als je er goed van doordrongen bent en ze weet vast te houden, dan kunnen ze je leven veranderen.
Gods goddelijke kracht heeft ons voorzien van alles wat we ooit nodig zouden hebben voor een heilig leven - er is al volledige, volkomen voorziening. Doe even je ogen dicht en besluit voor jezelf: geloof ik dit? En spreek het dan maar uit: "God, U heeft alles voor mij beschikbaar gemaakt!"
De voorziening gaat gelijk op met mijn steeds groeiende erkenning van Jezus Christus - Zijn heerschappij in mijn leven en het kennen van Hem. In de mate waarin we Christus erkennen, in die mate gaan we binnen in Gods voorziening.
De voorziening is in de beloften van Gods Woord. (Het is goed om ook deze waarheid te proclameren en toe te passen op jezelf: "Heer, dank U dat alle voorziening is in de beloften van Uw Woord.")
Als gevolg van het ons eigen maken van Gods beloften in Zijn Woord en het erkennen van Christus, zullen we twee dingen persoonlijk gaan ervaren: 1. we gaan deel uitmaken van de goddelijke natuur, Gods eigen natuur, en 2. als we deel uitmaken van Gods eeuwige, onvergankelijke natuur, dan ontsnappen we automatisch aan het bederf dat heerst in deze wereld.

Dank U Vader, dat in Uw belofte alles voor mij al is voorzien. Doordat ik Jezus erken en Uw beloften mag ontvangen. Dank U dat ik hierdoor deel mag krijgen aan Uw natuur. Ik hoef niet langer te vechten tegen de zondige natuur, ik mag steeds meer deel krijgen aan Uw Goddelijke natuur en daarmee ontsnappen aan het verderf. Amen.