sluit
Shop Doneer

Wat de Zoon van God niet was

Leestijd: 5 min.

Ons beeld wordt scherper, als we kijken naar vier dingen die de Zoon van God niet was, toen Hij tot ons kwam in menselijke gedaante. Hij maakte geen deel uit van de heersende priesterlijke klasse. Hij was niet hoog opgeleid, geen politiek leider en ook geen militair commandant. Dit zijn allemaal rollen waar de wereld naar zou kijken, als ze op zoek ging naar de Messias. Deze eigenschappen zouden ervoor hebben gezorgd dat de wereld Hem zou bewonderen, respecteren en ontvangen.

Maar Hij had geen van deze rollen. Waarom niet? Omdat God niet op die basis ontvangen wilde worden. Hij wilde uitsluitend ontvangen worden door mensen wiens hart nederig en berouwvol was, door mensen die naar God verlangen om Hemzelf, en niet om wat Hij kon betekenen of geven.

Toegegeven, Jezus was wel van koninklijken bloede; Hij werd geboren in de stam van Juda, de enige stam waaruit Israël sinds David ooit een koning mocht ontvangen. Maar de glorie van de stam van Juda was al lang ten onder gegaan. Toen Jezus kwam, was Hij niet meer dan een loot uit dorre aarde (Jesaja 11:1-2). Zo kwam God meer dan tweeduizend jaar geleden tot de mensheid. Hoe weinigen hebben de diepte van die vermomming doorgrond.

Toen God naar de aarde kwam in de vermomming van de man Jezus, wiens leven eindigde aan een kruis, reageerden mensen heel verschillend op Hem. Sommigen deden Hem minachtend af als de zoon van een timmerman. Anderen ontvingen Hem aanbiddend, als de Zoon van God. Laten we deze twee verschillende reacties eens nader bekijken. De eerste reactie, die van afwijzing en minachting, staat beschreven in Mattheüs 13. Hier lezen we hoe de mensen in Zijn eigen stad, Nazareth, op Jezus reageerden.

En Hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is deze niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. (Mattheüs 13:54-57)

Deze mensen prikten niet door de vermomming heen. Zij kenden Jezus al te lang. In zekere zin waren ze te bekend met Hem. Je kunt soms zo vertrouwd zijn met iets, dat je de waarde er niet meer van ziet, en er zelfs een mate van minachting voor voelt. Naar mijn mening was dat wat hier gebeurde. De mensen die op een bepaalde manier dicht bij Jezus stonden, konden Zijn vermomming niet doorzien. Hij moest ergens anders heengaan om ontvangen te worden.

Zou dit ook kunnen opgaan in ons leven? Zou Jezus en het offer dat Hij voor ons bracht, zo gewoon en alledaags voor ons kunnen worden, dat we Zijn onschatbare waarde uit het oog verliezen? Laten we bewaken dat we altijd onder de indruk blijven van wat Hij voor ons deed; laten we nooit Zijn reddende aanwezigheid in ons leven als 'bekend' veronderstellen en stoppen met ontdekken wie Hij nog meer is...

Hoog tijd om te kijken naar de tegengestelde reactie; hoe keken de mensen die Jezus wèl ontvingen? Zij herkenden de vermomming en realiseerden zich wie Hij echt was.

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Cesarea Filippi, vroeg Hij aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. (Mattheüs 16:13-17)

Hier zien we iemand die van God de Vader een openbaring ontving over wie Jezus is. Iemand die door Gods genade dieper keek dan de oppervlakte, voorbij datgene wat niet echt belangrijk was. Door de Geest van God herkende Petrus in Jezus de ware, eeuwige Zoon van God, de Messias. Jezus was (en is) degene op wie de Israëlieten al eeuwen hadden gewacht, maar die zij als volk niet herkend en erkend hebben.

Hoe reageer jij op Jezus?

Ook in onze tijd bestaan deze twee mogelijkheden. We kunnen reageren op de ene of op de andere manier, net als de Israëlieten. Het is belangrijk dat we de woorden uit het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie in gedachten houden:

Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:11-13)

Wat doe jij met Jezus? Wijs je Hem af? Of neem je Hem aan? Prik je door de vermomming heen en zie je in Hem de eeuwige Zoon van God, de redder van de mensheid; dus ook jouw persoonlijke redder? Als je Hem aanneemt, of dat graag wilt, bid dat mee met onderstaand gebed:

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik dank U voor wie U bent, en voor wat U heeft gedaan. Help Mij om U te zien zoals U bent, de Almachtige God die Zijn leven gegeven heeft om Mij te redden, en Die is opgestaan en leeft! Ik aanbid U Heer, en nodig U uit om niet alleen Heer genoemd te worden, maar om daadwerkelijk Heer te zijn in mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

  • Bid om Gods wijsheid nu we social media gebruiken om de jongere generatie Albanese gelovigen te bereiken met Dereks onderwijs.
  • Bid om een geslaagde druk van verschillende nieuwe boeken deze zomer, die daarna worden verspreid door lokale kerken.
  • Bid dat de Albanese economie zich herstelt, en dat corruptie en misdaad afnemen.