Shop Doneer

Wat doet de Heilige Geest?

Leestijd: 4 min.
De Griekse taal gebruikt drie geslachtsvormen - mannelijk, vrouwelijk en neutraal (of onzijdig). Het Griekse woord voor 'geest' is pneuma - wind, adem of geest - en is neutraal. Het juiste voornaamwoord om te verwijzen naar 'geest' zou dan ook zijn: 'het'. Maar... als Jezus sprak over de Heilige Geest - bijvoorbeeld in Joh. 16:13 - daar zei Hij niet 'het', maar 'Hij': Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid... In dit gedeelte worden de grammaticale regels dus doorbroken. Daarmee benadrukt Jezus dat de Heilige Geest geen 'het' is, maar een 'Hij'. De Heilige Geest is net zo zeer een persoon als God de Vader en God de Zoon. Eén van de sleutels tot succes in het leven als christen is te leren met de Heilige Geest om te gaan als een persoon. Als we Hem uitnodigen en aan de voorwaarden voldoen, dan zal de Heilige Geest tot ons komen als een persoon. We moeten met Hem leren omgaan als met een persoon. Wordt een vriend van Hem; Hij is een goede persoon om vriendschappelijk mee om te gaan!
Wat doet de Heilige Geest om ons te helpen alle voorzieningen van Christus' verzoening toe te passen?
Hij beheert het heil
De Heilige Geest is de enige beheerder van het heil. Hij heeft de sleutel van de voorraadkamers van al Gods voorzieningen. Hij opent de schatkamer van God en geeft ons daaruit wat we nodig hebben. Toch is Hij één van de meest vergeten en minst begrepen personen in de Kerk. Zelfs pinkstermensen en charismatische christenen, die vaak hun mond vol hebben over de Heilige Geest, negeren Hem vaak. Als jij je erfenis en alles waarin Jezus heeft voorzien wilt ontvangen, sluit dan vriendschap met de Heilige Geest. In Johannes 16 maakt Jezus zich klaar om Zijn discipelen te verlaten en bereidt Hij hen voor op wat er zal gaan komen.
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. (vers 7)
Jezus spreekt over een uitwisseling van personen: ,,Ik, als persoon, ga terug naar de hemel, maar in mijn plaats zal ik een andere persoon sturen.'' Vervolgens zegt Hij iets verbazingwekkends: ,,Het is voor jullie een voordeel dat Ik wegga...'' Met andere woorden: ,,Jullie zijn beter af met Mij in de hemel en de Heilige Geest op aarde, dan dat jullie nu met Mij hier op aarde zijn en de Heilige Geest in de hemel is...'' Het merendeel van de christenen beseft dit niet. We zeggen juist vaak hoe geweldig het zou zijn om geleefd te hebben in de tijd dat Jezus nog op aarde was met Zijn discipelen. En dat zou vast ook geweldig zijn geweest, maar Jezus Zelf zei als het ware: ,,Dit was alleen nog maar een tijdelijke overgangsplek. Maar het is in jullie voordeel dat Ik jullie verlaat en dat de Heilige Geest mijn plek op aarde overneemt. Vanuit de hemel ben Ik namelijk in staat om door de Geest overal op aarde te werken op hetzelfde moment, zonder beperkt te zijn door een fysiek lichaam. Daarom is het beter voor jullie dat Ik jullie verlaat.'' Jezus vervolgt met de woorden: Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. (Joh. 16:13)
De Heilige Geest is degene in het hele universum die de minste aandacht voor Zichzelf vraagt. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we Hem zo vaak vergeten. Jezus zei dat als de Heilige Geest komt, Hij niet uit zichzelf spreekt, maar alleen dat zal spreken wat Hij de Vader en de Zoon hoort zeggen. Voor wie vraagt de Heilige Geest dus aandacht? Voor Jezus, die zei: Hij (de Geest) zal mij verheerlijken (Joh. 16:14). Eén van de beste manieren om te bepalen of iets van de Heilige Geest komt, is niet de hoeveelheid opschudding die het teweegbrengt, maar of het Jezus verheerlijkt. Als het een mens verhoogt of zich richt op een doctrine of denominatie, dan is het niet het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest verheerlijkt dit soort dingen niet; Hij verheerlijkt alleen Jezus. Als we de aandacht van de Heilige Geest willen trekken - een activiteit die zeker de moeite waard is - moeten we de tijd nemen om de naam van Jezus te loven en prijzen. Dat zal altijd de Heilige Geest aantrekken. Het is waardevol te leren wat de Heilige Geest behaagt en tegemoet te komen aan Zijn verlangens.

O Heer Jezus, wat is het toch bijzonder dat de Heilige Geest in mij woont en daar voortdurend in ieder geval één ding doet: Uw naam verheerlijken. Want U bent alle lof en eer waard Heer Jezus! U bent de Koning der koningen en de Heer der heren... U bent mijn Koning en Heer!