Shop Doneer

Wat kunnen wij leren van Achab?

Leestijd: 3 min.
De loop van de gebeurtenissen in de wereld vandaag heeft heel dringend verandering nodig. Er moet iets gebeuren. En... de geschiedenis kán veranderd worden! Wij kunnen dat doen! De geschiedenis, zoals die staat opgetekend in de Bijbel, laat keer op keer zien dat wanneer Gods kinderen vurig genoeg worden om hun eetlust te negeren en Hem te zoeken, als ze de materiële en tijdelijke verlangens van deze wereld opzij schuiven, dan zal God in antwoord hierop gaan bewegen. Wanneer een land zichzelf verootmoedigt voor God, is er bijna niets wat God niet zal doen. Onze trots en onze zelfgenoegzaamheid zijn de barrières die God tegenhouden.
Aangeland op dit punt, in onze bespreking van het vasten, wil ik een ongewone maar opmerkelijke gebeurtenis noemen die beschreven staat in 1 Koningen 21. De profeet Elia was gezonden om Gods oordeel uit te spreken over koning Achab en zijn huis, omdat de koning schaamteloos slecht was. De boodschap was dat Achab en zijn huis volledig uitgewist zouden worden. Maar toen Achab, deze slechte koning, de boodschap van God ontving, liet hij alles om zich heen los en zocht de Heer met bidden en vasten. Daarom zei God: ,,Omdat hij zichzelf voor Mij heeft vernederd, zal Ik hem en zijn generatie sparen" (zie 1 Koningen 21:29).
Als God dat deed voor de slechte koning Achab toen hij bad en vastte, hoeveel temeer zou Hij dat dan doen voor ons, wanneer jij en ik bidden en vasten? Laten we eens kijken naar de woorden aan het einde van 1 Koningen 21:
Er is nooit iemand zoals Achab geweest, die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde. Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan, overeenkomstig alles wat de Amorieten hadden gedaan, die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. (1 Koningen 21:25-26)
Er was niemand zo slecht als Achab. Maar zoals we al zagen, kijk wat er gebeurde door koning Achabs reactie naar God:
Het gebeurde nu, toen Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond. Toen kwam het woord van de HEERE tot Elia, de Tisbiet: Hebt u gezien dat Achab zich heeft vernederd voor Mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor Mijn aangezicht, zal Ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal Ik dat onheil over zijn huis brengen. (1 Koningen 21:27-29)
Zelfs de slechte koning Achab kon Gods oordeel voor één generatie uitstellen, toen hij ernstig genoeg werd om de Heer te zoeken met gebed en vasten. Nogmaals, hoeveel temeer zouden de resultaten van gebed en vasten zichtbaar kunnen worden als jij en ik ons verootmoedigen?! Jij en ik zijn deel van een verkozen generatie. Je bent één van Gods mensen. Als God dit deed voor een slechte, afgoden dienende koning, wat doet Hij dan vandaag voor de Gemeente van Jezus Christus, als zij net zo vurig wordt in haar bekering als Achab? Nooit zou in de laatste dagen de grote veroordeling op ons komen, als wij bereid zouden zijn net zo radicaal en ernstig God te zoeken als koning Achab deed.


Hemelse Vader, vervul mij met de ernst en het besef waarmee ook Achab vervuld werd, toen de profeet Elia hem een spiegel voorhield en hem confronteerde met zijn verkeerde keuzes. Gebruik mij Heer, om uw oordeel over de vele moreel verwerpelijke keuzes van de wereld om mij heen, af te wenden en Uw genade te vragen voor mijn generatie.