Shop Doneer

Wat maakt ons heilig?

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 46

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.
(Efeziërs 5:25-27)

Wat maakt ons heilig?
De afgelopen drie dagen hebben we gekeken naar het proces van reiniging door Gods Woord. Nu zullen we aandacht gaan besteden aan het proces van heiliging dat daarop volgt.
Allereerst moeten we kort stilstaan bij de betekenis van ‘heiliging’. Het achtervoegsel ‘-ing’ duidt altijd op een actief proces waarin iets gedaan of gemaakt wordt. ‘Verbetering’ betekent ‘beter maken’, enzovoort. De simpele, letterlijke betekenis van het woord ‘heiliging’ is dus ‘heilig maken’.
Wanneer we kijken naar wat het Nieuwe Testament leert over ‘heiliging’, dan ontdekken we dat er vijf ‘bewerkers’ zijn van heiligmaking:
1) de Geest van God
2) het Woord van God
3) het altaar
4) het bloed van Christus
5) ons geloof
Dit zijn enkele tekstgedeelten waarin deze middelen worden genoemd (accent redactie):
Maar we moeten God altijd voor u danken, broeders, … dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in ​heiliging​ door de Geest en geloof in de waarheid. (2 Thessalonicenzen 2:13)
Petrus vertelt de christenen dat zij zijn: ...uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de ​heiliging​ van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van ​Jezus​ ​Christus... (1 Petrus 1:2)
Christus zelf bidt: Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid (Johannes 17:17). We zien hier dat er heiliging is door de waarheid van Gods Woord.
Heiliging door het altaar wordt ook door Christus genoemd, want hij zegt tegen de Farizeeën: Dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? (Mattheüs 23:19). Hier onderschreef Christus dat de gave die aan God geofferd werd, geheiligd was, dus heilig gemaakt, apart gezet, doordat hij op Gods altaar was gelegd. In het Nieuwe Testament is de aard van de gave en het altaar veranderd, maar het principe blijft waar: het altaar heiligt de gave.
Tot slot spreekt Jezus zelf ook over heiliging door het geloof. Paulus citeert dit in Handelingen 26:18, waar hij spreekt over de opdracht die hij van Christus ontvangen heeft om het Evangelie aan de heidenen te verkondigen:
…om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij (NKJV: een erfdeel onder hen die door het geloof in mij geheiligd zijn.)
Wij zien hier dus dat heiliging tot stand komt door het geloof in Christus.

Heer, dank U wel dat ik maar liefst vijf van Uw bewerkers in mijn leven heb die voortdurend werken aan mijn heiliging: Uw Geest, Uw Woord, het altaar, Jezus’ bloed, en ook mijn geloof, dat ik overigens van U ontvangen heb en dat U elke dag vernieuwt… Amen.