Shop Doneer

Wat verzoening betekent

Leestijd: 2 min.

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. (Kolossenzen 1:19)

Het woord ‘verzoening’ vinden we vooral in het Oude Testament. De priesters brachten offers als genoegdoening voor de zonden van het volk, om mensen met God te verzoenen. Tegenwoordig wordt het woord 'verzoening' weinig meer gebruikt. Veel mensen weten niet eens meer wat het precies betekent. De betekenis wordt duidelijker wanneer we het woord in lettergrepen opdelen: ver-zoen-ing. Dat is wat verzoening werkelijk betekent: dat God en de zondaar weer in een zodanige relatie tot elkaar staan dat ze intiem zijn met elkaar, opnieuw één worden.

Er is een belangrijk betekenisverschil tussen het woord 'verzoening' uit het oudtestamentische Hebreeuws en het nieuwtestamentische Grieks. Het Hebreeuwse woord is kippoer en betekent 'bedekking'. Grote Verzoendag was dus een 'dag van bedekking'. De offers die op die dag werden gebracht, bedekten de zonden van het volk – maar slechts voor één jaar. Een jaar later, op dezelfde dag, moesten hun zonden opnieuw bedekt worden. De offers boden dus geen blijvende oplossing, maar slechts een tijdelijke bedekking. Iedere Verzoendag werd die bedekking opnieuw met één jaar verlengd.

Het Nieuwe Testament geeft een totaal ander beeld van verzoening. Het is de Hebreeënbrief die Jezus laat zien als onze Hogepriester en die ons leert over het offer dat Hij in onze plaats heeft gebracht. Hebreeën 10:3-4 spreekt over de offers uit de tijd van het Oude Testament: Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Dus in plaats van ze weg te nemen, herinnerden de offers aan het probleem van de zonde. De schrijver gaat verder: Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt... Het cruciale punt is het wegnemen van de zonden, niet alleen het bedekken ervan.

In Hebreeën 9:26 noemt de schrijver wat door Jezus’ dood is bereikt en stelt dat direct tegenover de oudtestamentische offers. In de tweede helft van dit vers zegt de schrijver over Jezus: Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer. Dus toen Jezus zichzelf gaf als offerlam, heeft Hij de zonde weggedaan. Deze daad staat recht tegenover de offers uit het Oude Testament, die er voornamelijk aan herinnerden dat nog niet volkomen was afgerekend met de zonde. Als Johannes de Doper in Johannes 1:29 Jezus introduceert, zegt hij dan ook: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus nam de zonde weg. Daarom zijn er voor degenen die Zijn offer hebben aanvaard, geen verdere offers voor de zonde meer nodig.


Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, voor het wonder van de schoonwassing en vergeving van al mijn zonden, fouten, verkeerde denkbeelden en negatieve gevoelens. Wat is het toch geweldig dat U die ultieme, onmetelijke prijs betaalde om mij vrij te kopen! En dat ook nog blijvend, niet slechts voor één jaar… Dank U Jezus, dat U mij blijvend redde! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

  • Bid dat God wijsheid geeft en duidelijkheid over wat de beste manieren zijn om meer mensen te bereiken.
  • Bid dat de Heer ons in contact brengt met christelijke leiders die Dereks onderwijs graag willen gebruiken en delen.