Shop Doneer

Water uit de rots

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 182

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
(Hebreeën 11:29)
Water uit de rots
We sluiten deze week af met een overdenking over de geestelijke drank van Gods volk. Voor Israël in het Oude Testament was deze drank een rivier die uit een rots stroomde, en Paulus vertelt ons: die Rots wasChristus. Voor elke christen is de door God aangewezen drank de rivier van de Heilige Geest, die opwelt vanuit zijn of haar eigen innerlijke wezen. Christus zegt namelijk in Johannes 7:37–38, als Hij spreekt over de Heilige Geest:
Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.
Voor Israël in het Oude Testament stroomde deze rivier uit een rots waarop geslagen werd. Voor de christen stroomt vandaag deze rivier uit de geslagen zijde van de Verlosser, want het was Zijn verzoenende dood aan het kruis die voor alle gelovigen de inwonende volheid van de Heilige Geest verwierf.
De eerste doop in de Heilige Geest is een eens–en-voor–altijd ervaring, die nooit meer herhaald behoeft te worden. Maar het drinken uit de rivier van de Geest, die nu van binnenuit stroomt, is iets wat iedere gelovige net zo regelmatig moet doen als hoe regelmatig Israël gedronken heeft uit de rots in de woestijn.
Om deze reden gebruikt Paulus een speciale grammaticale tijd in Efeziërs 5:18, en zegt hij: word (voortdurend) vervuld (en opnieuw vervuld) met de Geest. Het voortdurende drinken in of van de Geest leidt tot de expressies die Paulus beschrijft in de volgende twee verzen: ...en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.
Het voortdurend eten van Gods Woord en het drinken van Gods Geest is essentieel voor een leven van voortdurende overwinning en vruchtbaarheid. Israël zou in de woestijn onvermijdelijk zijn omgekomen zonder hun dagelijkse portie manna vanuit de hemel en het levende water uit de rots. De gelovige van vandaag is niet minder afhankelijk van het dagelijkse manna van Gods Woord en de dagelijkse vervulling en her-vulling van Gods Geest.
Laten wij nu het volledige Oudtestamentische beeld toepassen op de ervaring van de Nieuwtestamentische christen. God heeft voor iedere gelovige van vandaag vijf ervaringen bepaald, die ieder getypeerd worden door een ervaring van Israël in het Oude Testament. Deze vijf ervaringen zijn: verlossing door geloof in het bloed van Jezus Christus; doop in de Heilige Geest; doop in water; dagelijks eten van Gods Woord; dagelijks van binnenuit drinken van Gods Geest.
Van deze vijf ervaringen zijn de eerste drie – verlossing, en doop in water en in de Geest – eenmalige ervaringen. De laatste twee – het eten van Gods Woord en het drinken van Gods Geest – zijn ervaringen die de gelovige regelmatig, iedere dag, in praktijk moet blijven brengen gedurende zijn aardse pelgrimstocht.
O Heer Jezus, ik wil door U altijd, onder alle omstandigheden en voor alle dingen God de Vader overvloedig danken in de naam van mijn Heer Jezus. Ik prijs U voor een voortdurende stroom van liefde en dankbaarheid vanuit mijn hart naar de wereld om mij heen. Amen.