Shop Doneer

We zijn familie

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik heb toegang tot God door de Heilige geest
In het Nieuwe Testament worden Gods kinderen maar heel zelden christenen of gelovigen genoemd. De normale aanspreekvorm die wordt gebruikt is 'broeders', waarmee wordt benadrukt dat we deel zijn van een geestelijk gezin. Zoals Paulus schreef in 2 Korinthe 2:18:
Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
Het is opvallend dat alledrie de Personen van de Godheid hierbij betrokken zijn. Door Jezus de Zoon, hebben we toegang tot de Vader, door de Heilige Geest.
Het volgende vers openbaart het geweldige resultaat hiervan:
Zo bent u dan (omdat we toegang tot de Vader hebben) niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.
Het woord 'huisgenoten' kan het best beschreven worden als 'gezinsleden'. Omdat Christus de toegang tot de Vader heeft verworven, zijn we lid geworden van Gods gezin.
De samenstelling van Gods familie wordt bepaald door de relatie die de leden van die familie met de Vader hebben. In het nieuwtestamentische Grieks bestaat er een nauw verband tussen de woorden 'vader' (pater) en 'gezin' (patria). 'Patria' is een afgeleide vorm van 'pater'. Dit verband wordt duidelijk naar voren gebracht in Paulus' gebed:
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader (pater) van onze Heere Jezus Christus, naar wie de hele familie (patria) in de hemel en de aarde is vernoemd (Efeze 3:14,15).
Hier is sprake van een woordenspel tussen 'vader' en 'familie'. Naar God de Vader (pater) is het hele gezin (patria) genoemd. Een gezin komt voort uit vaderschap. Het feit dat God onze Vader is, maakt dat we deel zijn van zijn gezin.

Dank U Heer dat ik tot U kan komen. Ik proclameer dat ik deel ben geworden van Gods gezin. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.