Shop Doneer

We zullen zijn als Hij!

Leestijd: 2 min.
Thema:
Wat de opstanding voor ons betekent

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.(1 Johannes 3:2)
We zijn op dit moment al Gods kinderen door het innerlijke leven dat we hebben ontvangen; in Kolossenzen 1:27 staat Christus is in U (NBV). Maar dat is nog niet volledig zichtbaar in onze uiterlijke persoonlijkheid. Dat zal pas gebeuren als Jezus terugkomt in heerlijkheid. Dan zullen we worden als Hij. We zullen dan een lichaam krijgen zoals dat van Hem. We zullen zijn als Hij, want we zullen Hem zien zoals Hij is. Er zal een openbaring plaatsvinden van de opgestane, verheerlijkte Christus aan de gelovigen die Hem verwachten. Die openbaring zal levensveranderend zijn. Het zal hun sterfelijke lichamen veranderen in onsterfelijke lichamen, hun zwakke, ziekelijke lichamen zullen veranderen in krachtige lichamen, hun vernederde lichamen, veranderen in glorieuze, overwinnende lichamen. Hun vergankelijke lichamen veranderen in eeuwige lichamen. Uiteindelijk wordt hun lichaam als dat van Jezus, nadat Hij was opgewekt.
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen aan Zich kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21, NBG)
Merk wel op dat deze woorden alleen gelden voor hen die leven in de verwachting van Jezus' wederkomst. Paulus spreekt over ons vernederde lichaam. Bedenk dat het Grieks hier letterlijk spreekt over 'het lichaam van onze vernedering'... Onze lichamen hebben de last te dragen van de vernedering die komt door de gevolgen van onze zonde. We leven in een lichaam dat ons er continu aan herinnert dat we zwak zijn en beperkingen hebben. Het herinnert ons eraan dat de dingen niet zijn zoals God het oorspronkelijk bedoeld en gepland had. En door de vernedering worden we ook voortdurend herinnerd aan onze zonden. Ongeacht hoe welvarend, succesvol of mooi ons leven ook mag zijn, ons lichaam zal ons altijd blijven herinneren aan die vernedering. Het dringt overal doorheen - ons lichaam zal altijd blijven strijden tegen slijtage en afbraak, het zal altijd teloorgang moeten blijven buitensluiten, en het is onderworpen aan ziekte. Maar prijs God, we hebben de belofte dat als we blijven uitzien naar Jezus Christus - wanneer Hij uiteindelijk werkelijk verschijnt, wanneer we Hem zullen zien - we gelijkvormig zullen worden aan Zijn verheerlijkte lichaam. We zullen dan deel hebben aan Zijn heerlijkheid, zelfs in ons fysieke lichaam. En Paulus zegt dan - bewaar deze woorden in je hart - dat we gelijkvormig worden aan Zijn verheerlijkt lichaam, waarmee Hij ook alle dingen aan Zich kan onderwerpen!
Geloof je dit? Geloof je dat Jezus alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen? Zelfs deze zwakke, vergankelijke, tere lichamen van ons zullen onderworpen worden en gebracht worden tot gelijkenis aan Zijn verheerlijkte lichaam.

O Heer Jezus, ik kan gewoon bijna niet wachten tot mijn lichaam - en mijn hele wezen - inderdaad tot gelijkenis wordt gebracht aan Uw verheerlijkte lichaam. Dank U Heer, dat U mij helemaal - naar geest, ziel en lichaam - gered heeft en deel doet hebben aan Uw heerlijkheid. Amen.