Shop Doneer

Wees niet bang! De strijd is van de Heer!

Leestijd: 3 min.

In de vierde fase - nadat ze hadden gevast, nadat ze waren samengekomen en nadat ze hadden gebeden, kwam de bovennatuurlijke ontmoeting met de Heilige Geest. De Geest begon te bewegen, en toen kwam de profetie. Lees maar...

Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de gemeente op Jahaziël, de zoon van Zecharja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf, en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u... (2 Kronieken 20:14-15)
De Geest van de Heer kwam op Jahaziël. Daarom was het dus niet Jahaziël die sprak, maar het was God Die door hem heen sprak. Wat God zei, was een direct woord van opbouw, vermaning, troost en leiding. Het was een vermaning - maar het was ook vertroostend. Het was niet veroordelend, of afbrekend. Het was bemoedigend. Eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op mensen die veroordelend over mij profeteren. Ik heb genoeg bronnen van ontmoediging in mijn leven zonder mensen die woorden van ontmoediging over mij profeteren.
De eerste woorden die de Heer sprak tot Josafat, waren: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht... (2 Kronieken 20:15).
Hoeveel keren kunnen we in de Bijbel lezen dat God tegen Zijn mensen zegt: ,,Weest niet bevreesd", oftewel: WEES NIET BANG!? Ik heb me laten vertellen dat het 365 keer in de Bijbel staat. Dat is één keer voor elke dag van het jaar!
En hoeveel keren hebben we God tegen ons persoonlijk horen spreken: ,,Wees niet bang"? De eerste keer dat ik een persoonlijke profetische boodschap ontving, lag ik op de vloer van een militaire ambulance. We rukten op door de westelijke woestijn van Noord-Afrika, richting de frontlinie, in voorbereiding op de strijd bij El Alamein. Op dat moment was ik behoorlijk nerveus, want ik vroeg mezelf af wat er zou gaan gebeuren. Onmiddellijk voelde ik zo'n wonderlijk brandend gevoel van binnen, en weet nog dat ik dacht: nu ga ik in tongen spreken. Maar de boodschap kwam uit mijn mond in de vorm van een profetie. De Heer zei: ,,Gij zult niet vrezen." Gods eerste woorden aan mij waren woorden van bemoediging: ,,Wees niet bang."
We zien dezelfde profetische boodschap als we verdergaan in vers 15:
Weest u niet bevreesd en wees niet bang vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. (2 Kronieken 20:15)
Na dat geweldige bemoedigende woord kwam er een soort specifieke aanwijzing waar ze heen moesten gaan, waar ze de vijand zouden ontmoeten, en wat de vijand nu deed. We hoeven voor ons verhaal nu niet diep in te gaan op deze details. Je kunt ze zelf lezen in 2 Kronieken 20:16-17. Daarna komt de reactie van het volk op deze openbaring. Aan hun reactie is duidelijk te zien dat de openbaring die zij van de Heer hadden gekregen, nieuw leven gaf, nieuwe energie! Het verfriste hen en het veranderde de atmosfeer. Echte, zuivere profetie laat je nooit in het duister tasten. Echte profetische woorden versnellen je - en ze veranderen alles om je heen. Dat is een goede test of een profetisch woord authentiek en zuiver is. Een onvervalste profetie geeft leven, stimuleert, en staat op één lijn met de doelen van God.

Hemelse Vader, dank U wel dat U ook vandaag nog steeds op bovennatuurlijke wijze spreekt. En heel wat keren zal ook in mijn leven Uw bemoediging beginnen met: Wees niet bang! Dank U voor die genade Vader. Laat het profetisch spreken van Uw Heilige Geest ook het Lichaam van Christus vandaag in vuur en vlam zetten voor Uw doelen, zodat Uw leven zich verspreidt naar ieder die leven nodig heeft! Zegen hiermee ook in het bijzonder Uw verbondsvolk Israël, in de zware tijd waar zij doorheen gaan. Amen!