Shop Doneer

Wij maken Christus' overwinning zichtbaar

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens
Uit ervaring weet ik dat veel christenen in het algemeen een houding hebben van: …’t zal mij benieuwen waar de duivel de volgende keer weer zal aanvallen… Maar ik geloof dat het omgekeerd moet zijn. De duivel zou bang moeten zijn voor de volgende aanval van de Gemeente!
Laten we nog even verder denken over de offensieve Gemeente, en kijken naar de Bijbelse basis daarvoor. Een sleutelvers hiervoor komt opnieuw uit Kolossenzen 2, namelijk vers 15, waar beschreven staat wat God voor ons heeft bereikt door de dood van Jezus Christus aan het kruis.
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend…
Deze overheden en machten zijn dezelfde geestelijke strijdkrachten van satan waar ook Efeziërs 6:12 over spreekt. Door het kruis heeft Jezus deze autoriteiten ontwapend. Heb je er ooit bij stilgestaan dat satan geen wapenrusting heeft? Zijn wapens zijn hem afgenomen. God heeft door het kruis de machten en overheden ontwapend. Daarna staat er:
…die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:15)
Jezus heeft dus door Zijn offer aan het kruis satans koninkrijk ontwapend, en heeft een openlijke vertoning gemaakt van de vertegenwoordigers van satans koninkrijk, door over hen te zegevieren aan het kruis. Eerder zagen we al dat een 'zegeviering' niet zozeer is het behalen van een overwinning, maar de viering van een overwinning die al behaald is. Het is een openlijke demonstratie van een totale overwinning. Aan het kruis heeft Jezus de overwinning niet voor Zichzelf behaald. Hij had de overwinning altijd al. Hij heeft de overwinning behaald voor jou en mij – in onze plaats! Zo is Zijn overwinning de onze geworden. In 2 Korinthiërs 2:14 staat:
En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.
‘altijd’ en ‘op iedere plaats’ moeten we de overwinning van Christus laten zien. Dat is de overwinning over de overheden en machten van satan. Deze overwinning moet gestalte krijgen door ons! Dit is de uiteindelijke opdracht van Jezus, zoals Hij die aan Zijn discipelen heeft gegeven in Mattheüs 28:18-19:
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest…
Jezus zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen... Wat betekent het woordje ‘dan’? Ik begrijp het als volgt: ,,Jullie gaan heen en oefenen in Mijn plaats het gezag uit dat Ik al verkregen heb.'' Onze opdracht is de overwinning toepassen, de zege vieren en de autoriteit uitoefenen die Jezus in onze plaats verkregen heeft. Autoriteit heeft alleen effect als het wordt uitgeoefend. Als we de autoriteit niet uitoefenen die Hij aan ons gegeven heeft, dan blijft het effect uit.
De wereld kan Christus’ overwinning pas zien als wij die laten zien! Jezus heeft de overwinning behaald, maar onze opdracht is die overwinning over satan en zijn rijk zichtbaar te maken. Dat kunnen we alleen doen als we onze defensieve houding veranderen in een offensief!

Heer Jezus Christus, denkend aan Uw overwinning, wil ik niets liever dan daarin wandelen en zo satans autoriteit over mensenlevens tenietdoen! Ik verhoog U Jezus, omdat aan U alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Amen!