Shop Doneer

Wij zijn mensen naar Gods beeld

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 275


(Wanneer) het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.
Prediker 12:7

Wij zijn mensen naar Gods beeld

Voor een verder begrijpen van de samenstelling van de totale persoonlijkheid van de mens kunnen we teruggaan naar het oorspronkelijke verslag van de schepping van de mens, zoals dit beschreven staat in het begin van de Bijbel. In Genesis 1:26 lezen we: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis...
In dit vers worden twee woorden gebruikt om de relatie weer te geven van de mens, het schepsel, tot God, zijn/haar Schepper. Het eerste van die woorden is ‘beeld’; het tweede is ‘gelijkenis’. Het originele Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met ‘beeld’, wordt in veel andere plaatsen van het Oude Testament vertaald met ‘schaduw’. In het moderne Hebreeeuws komt hetzelfde kernwoord vandaag ook in het mondelinge spraakgebruik voor en daarin betekent het ‘je foto laten maken’. Deze andere associaties van het woord wijzen erop dat hier, bij de schepping van de mens, allereerst verwezen wordt naar de uiterlijke verschijning van de mens. Zelfs in de uiterlijke verschijning van de mens is er een overeenkomst tussen de mens en God, die niet in de lagere, dierlijke scheppingen te vinden is.
De overeenkomst tussen de mens en God gaat echter verder dan alleen maar de uiterlijke vorm. Het tweede Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt en vertaald is met ‘gelijkenis’, wordt veel algemener toegepast. Het betreft de totale persoonlijkheid van de mens. Het geeft aan dat er een overeenkomst is tussen de totale menselijke persoonlijkheid, en het wezen, de natuur, van God zelf.
Eén belangrijk aspect van deze overeenkomst tussen de natuur van God en de natuur van de mens komt naar voren in de openbaring van de drie elementen van de totale persoonlijkheid van de mens - geest, ziel en lichaam. Wij mogen daarom zeggen dat de mens wordt geopenbaard als een drie-enig wezen - één totale persoonlijkheid, maar toch samengesteld uit de drie samenstellende elementen - geest, ziel en lichaam.
Op een overeenkomstige manier openbaart de Bijbel ook dat het wezen van God Zelf drie-enig is - dat wil zeggen dat er één ware God is, maar toch onderscheiden wij in deze ene Godheid de drie kenmerkende persoonlijkheden: de Vader, de Zoon en de Geest.
De Bijbel biedt ons dus een gelijkenis, of overeenkomstigheid, tussen de totale persoonlijkheid van de mens en de totale natuur van God. In het kort kunnen wij deze overeenkomst tussen de mens en God als volgt samenvatten: de Bijbel openbaart een drie-enige mens, die geschapen is in de gelijkenis van een drie-enige God.
Hemelse Vader, wat is het een zegen en een voorrecht, dat inderdaad ons samenstelling als mensen overeenkomt met die van U. Dit is zo anders dan wat vandaag in de wereld in het algemeen wordt geleerd, namelijk dat de mens een diersoort zou zijn… Dank U dat wij wezenlijk van hen verschillen omdat we lijken op U! Amen.