Shop Doneer

Woord en Geest samen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 14

Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

(Mattheüs 7:24)


Woord en Geest samen
We moeten vasthouden aan één groot en leidend beginsel dat in de Schrift is vastgelegd. Dat is dit: Gods Woord en Gods Geest horen altijd samen te werken in volmaakte eenheid en harmonie. We mogen nooit het Woord van de Geest scheiden, of de Geest van het Woord. Het is niet Gods bedoeling dat het Woord los van de Geest zal werken, of de Geest los van het Woord.
In Psalm 33:6 lezen we: Door het woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest (NBV: adem) van Zijn mond heel hun legermacht.
Het woord dat in de NBV vertaald is met ‘adem’ is eigenlijk het normale Hebreeuwse woord voor ‘geest’. Het gebruik van het woord ‘adem’ geeft echter een prachtig beeld van de werking van Gods Geest. Zoals Gods Woord uit Zijn mond uitgaat, zo gaat Zijn Geest, die Zijn adem is, daarmee gepaard.
Op ons menselijk vlak is het zo dat iedere keer wanneer we onze mond opendoen om een woord te spreken, onze adem noodzakelijkerwijs samen met dit woord onze mond verlaat. Zo is het ook bij God. Als Gods Woord uitgaat, dan gaat Zijn adem - dat is Zijn Geest - mee. Op deze wijze gaan Gods Woord en Gods Geest altijd samen, volmaakt verenigd in één enkele goddelijke werking.
De psalmist herinnert ons eraan dat we dit feit geïllustreerd zien in het verslag van de schepping. In Genesis 1:2 lezen we: ...en de ​Geest van God​ zweefde boven het water. In het volgende vers lezen we: En God zei: Laat er licht zijn! Gods Woord ging uit, God sprak het woord ‘Licht’ uit, en omdat het Woord en de Geest van God zo verenigd waren, vond de schepping plaats, ontstond er licht en werd Gods bedoeling vervuld.
Wat gold voor dat grootse wonder van de schepping, geldt ook in het leven van ieder persoonlijk. Het Woord en de Geest van God, verenigd in ons leven, bevatten al het scheppend gezag en de kracht van God zelf. Door deze twee zal God voorzien in elke nood en werkt Hij Zijn volmaakte wil en plan voor ons leven uit. Maar als we deze twee van elkaar scheiden - de Geest zoeken zonder het Woord, of het Woord bestuderen zonder de Geest - dan raken we van de wijs en missen we Gods plan.
Het zoeken van de manifestaties van de Geest los van het Woord, zal altijd eindigen in dwaasheid, fanatisme en dwaling. Het belijden van de waarheid van het Woord zonder de bezieling door de Geest zal alleen maar resulteren in een dode, krachteloze orthodoxie en religieus formalisme.
Heer, bewaakt U alstublieft in mijn leven dat ik altijd, in iedere situatie en op elk moment van mijn leven, Uw Geest en Uw Woord in harmonie laat samengaan. Behoedt mij ervoor dat ik één van beiden, - de werking van Uw Geest of Uw Woord – onevenredig benadruk of prioriteit geef. Laat Uw Heilige Geest voor mij steeds de volmaakte leraar zijn van Uw Woord. Amen.