Shop Doneer

Zeven vurige fakkels

Leestijd: 2 min.
De profeet Jesaja verschaft ons een profetisch beeld van Jezus. Hier is één van die prachtige voorzeggingen van Jezus' komst. Hij wordt genoemd 'het Twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï'.
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de Heere rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des Heren (Jesaja 11:1-2). Loot is één van de Oud-Testamentische benamingen voor Messias. En over Hem staat in Openbaring:
Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn... (Openbaring 1:4)
In deze vertaling is het woord Geesten geschreven met een hoofdletter G. Openbaring 4:5 spreekt over zeven vurige fakkels die staan vóór de troon van God. Dit zijn de zeven Geesten van God.
Inderdaad, er is slechts één Heilige Geest, maar Hij heeft zeven onderscheidende aspecten,
ook wel gekend als 'manifestaties' of 'vormen' waarin Hij werkzaam is. Ik geloof dat we de zeven Geesten - of 'vormen' van de Heilige Geest - vinden in Jesaja 11:2.
De eerste is de Heere - de Geest Die spreekt in de eerste persoon als God. In Handelingen 13:2 schreef Paulus dat de Heilige Geest tegen de kerk in Antiochië zei: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.
De Heilige Geest sprak tot de kerk in de eerste persoon als de Heer. Bedenk: God de Vader is Heer, God de Zoon is Heer, en God de Heilige Geest is Heer (1). Jesaja 11:2 vervolgt:
de Geest van wijsheid (2) en inzicht (3) de Geest van raad (4)en sterkte (5) En ten slotte: de Geest van de kennis (6)en de vreze des Heeren (7)
Het is belangrijk om te beseffen dat door de inwoning van de Heilige Geest in ons, er een rijkdom aan Goddelijke aspecten van Gods eigen wezen voor ons beschikbaar is gekomen. Dank God voor de bovennatuurlijke wijsheid, inzicht, raad en sterkte, kennis en vreze des Heren, die ons deel is geworden doordat Gods eigen Heilige Geest in ons is komen wonen.

Dank U Heer, dat ik nooit verlegen hoef te zitten om wijsheid, raad, kracht, of welk ander aspect ook van Uw eigen Wezen. Zelfs de vreze des Heren is voor mij beschikbaar door Uw eigen Geest die in mij woont! Ik word stil als ik me bedenk hoe bijzonder en rijk die genade is. Amen.