Shop Doneer

Zieken de handen opleggen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 249


Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd.
Deuteronomium 34:9

Zieken de handen opleggen

Laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan en zien welke rol het opleggen van handen daar speelt. Daar zullen we ontdekken dat er vijf duidelijk te onderscheiden bedoelingen zijn waarvoor het opleggen van handen volgens de voorschriften en voorbeelden van het Nieuwe Testament gebruikt mag worden.
De eerste van deze bedoelingen staat regelrecht in verband met de bediening van lichamelijke genezing. Het wordt door Jezus zelf bekrachtigd in Zijn laatste opdracht aan Zijn discipelen aan het einde van Zijn aardse bediening, zoals wij dat in Markus 16:17-18 lezen. In deze verzen wijst Jezus vijf bovennatuurlijke tekenen aan die de prediking van het Evangelie zullen begeleiden en waarop door alle gelovigen in geloof een beroep mag worden gedaan in de Naam van Jezus. De vijfde van deze bovennatuurlijke tekenen die door Jezus zijn aangewezen luidt als volgt: In Mijn Naam... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
Hier wordt het opleggen van handen in de Naam van Jezus ingesteld als een middel waardoor lichamelijke genezing mag worden toegediend aan degenen die ziek zijn.
Verderop in het Nieuwe Testament, in Jakobus 5:14-15, wordt nog een enigszins andere verordening ingesteld: Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.
De verordening die hier gegeven wordt is het zalven van de zieke met olie in de Naam van de Heer.
Voor beide instellingen geldt dat ze alleen effectief zijn door geloof uit te oefenen in de Naam van de Heer - dat is de Naam van Jezus. In het geval van het zalven met olie wordt specifiek vermeld dat gebed deze handeling moet vergezellen. In de passage over het opleggen van handen op de zieken in het Evangelie van Markus wordt het uitspreken van een gebed niet specifiek genoemd. In de meeste gevallen is het echter natuurlijk om voor de zieke persoon zowel te bidden als hem alleen de handen op te leggen.
Ook bij het zalven van de zieken met olie lijkt het voor de hand te liggen, dat men bijna instinctief hen tegelijk de handen oplegt. Op deze manier worden de twee verordeningen gecombineerd tot één verordening. Dit hoeft echter niet beslist zo te zijn. Het is volkomen bijbels om de zieken de handen op te leggen zonder hen met olie te zalven. Ook is het volkomen bijbels om de zieken met olie te zalven zonder hen de handen op te leggen.
Hemelse Vader, dank U wel dat U vandaag nog steeds geneest onder handoplegging. Dank U wel dat U de gewoonte van ziekenzalving en gebed voor genezing in deze dagen in de volle breedte van Uw Kerk hersteld hebt en dat er vele getuigenissen klinken of worden gepubliceerd, over Uw genezing in mensenlevens. Amen.