De Geestelijke wapenrusting

Om effectief te zijn in geestelijke strijd, roept de bijbel ons op onze volledige wapenuitrusting te dragen, om beschermd te zijn tegen iedere geestelijke aanval van de vijand. wij zijn een leger van overwinnaars, en volken van de wereld wachten op een volk dat hen het Evangelie van Gods Woord gaat winnen.

Wissen

God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus! (1)
Ik neem de hele wapenrusting Gods om stand te houden.
Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten van de duivel. (2)
Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen, maar de Allerhoogste God is mijn helper. (3)

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al satans leugens (4), en wandel in openheid. (5)

Mijn hart bescherm ik met het pantser van gerechtigheid. (2)
Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. (6)

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede met God te brengen.
Hierbij is mijn geloof het schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft. (2)

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop op redding (7),
want ik weet welke gedachten God over mij koestert;
gedachten van vrede, om mij een hoopvolle toekomst te geven. (8)

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn wapen. (2)
Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen Gods waarheid. (9)
Daarbij bid ik voortdurend in de Geest, ook voor alle gelovigen. (2)

In Hem ben ik meer dan overwinnaar! (10)

Amen!

 

  1. 1 Kor. 15:57
  2. Efeze 6:11-18
  3. Psalm 118:8
  4. Joh. 8:44 en Efeze 5:11
  5. Efeze 5:8
  6. Rom. 3:22 en Gal. 2:16
  7. 1 Thess. 5:8
  8. Jer. 29:11
  9. 2 Kor. 10:4
  10. Rom. 8:37
Taal

,

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).