De redding van Israël

 1,00

Ons heil – de openbaring van Jezus onze redder- hebben we te danken aan de joden. Nu is het onze beurt om hun ook het heil van onze Messias toe te bidden – zodat Israël wordt gered en Gods beloften worden vervuld.

Artikelnummer: 10133 Categorieën: , ,

Heel Israël zal gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat Hij met hen sluit, wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen. (1)

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal Hij vervullen met een Geest van genade en gebeden. Ze zullen zich weer naar Hem wenden, en over Hem die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (2)

God zegt: “Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen.” (3)

Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen… (4)

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Hij zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (5)

Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat Israël zal worden gered. (6)

 

  1. Romeinen 11:26 WV
  2. Zacharia 12:10 NBG
  3. Ezechiël 36:26-27
  4. Jeremia 32:40
  5. Jeremia 31:34
  6. Romeinen 10:1

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).