Israël is Gods banier A3 Poster

 8,00

Israël bestaat ruim 70 jaar!

Deze A3 poster herinnert je dagelijks om Israël vrede toe te bidden.

Het is niet toevallig dat Israël zoveel in het nieuws is. God heeft een banier opgeheven voor de volken, om hun aandacht te trekken en te zeggen: Mijn Woord is een actueel en waar boek en Ik houd Mij aan Mijn verbond. Hij volvoert Zijn plan met Israël.

Artikelnummer: 10900 Categorie:

Hij die het volk van Israël verstrooid heeft, brengt het ook weer bijeen.
Hij hoedt het, zoals een ​herder​ zijn kudde.(1)

Laat allen die Sion haten beschaamd worden en terugwijken.(2)
Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER Zijn volk van nu tot in eeuwigheid.
Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees.(3)

Ter wille van Zijn grote Naam zal de HEER Zijn volk immers niet in de steek laten,
want Hij heeft Zelf besloten om u tot Zijn volk te maken.(4)

Hij heft een banier omhoog onder de heidenvolken.
Hij verzamelt de verdrevenen van Israël en brengt hen die vanuit Juda overal verspreid zijn,
bijeen van de vier hoeken van de aarde.(5)

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.
De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
Hij verbreekt de gedachten van de volken.
Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.(6)

1. Jeremia 31:10b (WV)
2. Psalm 129:5 (HSV)
3. Psalm 125:2-3a (NBV, HSV)
4. 1 Samuel 12:22 (NBV)
5. Jesaja 11:12 (HSV)*
6. Psalm 33:8-12 (HSV)

* tekst geactualiseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…