De redding van Israël

Ons heil - de openbaring van Jezus onze redder- hebben we te danken aan de joden. Nu is het onze beurt om hun ook het heil van onze Messias toe te bidden - zodat Israël wordt gered en Gods beloften worden vervuld.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heel Israël zal gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat Hij met hen sluit, wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen. (1)

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal Hij vervullen met een Geest van genade en gebeden. Ze zullen zich weer naar Hem wenden, en over Hem die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (2)

God zegt: “Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen.” (3)

Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen… (4)

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Hij zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (5)

Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat Israël zal worden gered. (6)

  1. Romeinen 11:26 WV
  2. Zacharia 12:10 NBG
  3. Ezechiël 36:26-27
  4. Jeremia 32:40
  5. Jeremia 31:34
  6. Romeinen 10:1

Gerelateerde producten