Shop Doneer

Barmhartig en rechtvaardig

Leestijd: 2 min.
Een andere belangrijke en karakteristieke basishouding van God kunnen we omschrijven als: 'genadig en rechtvaardig', of anders gezegd 'barmhartig en gestreng'. Vele mensen vandaag krijgen deze twee eigenschappen van God niet of nauwelijks gecombineerd. Ik zie ze echter als de twee kanten van een munt en alleen als beide kanten aanwezig zijn is het een geldige munt. Beide kanten zijn nodig om de munt waarde te geven. Zo is het ook met God: genade gecombineerd met gerechtigheid.
In Exodus 34 daalde God neer in een wolk, kwam tot Mozes en proclameerde Zijn naam. Nu is het zo dat in de bijbel de naam van God, of van wie dan ook, altijd een sleutel is tot zijn of haar karakter. Dus toen God zijn naam aan Mozes bekendmaakte, openbaarde Hij hem ook zijn karakter. Dus laten we de naam van God, zoals Hij die uitriep hier in Exodus 34:5-7, lezen:
En de Here daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit. De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw (Engels: 'waarheid'), die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.
Hier zien we duidelijk de twee tegengestelde kanten van Gods natuur, die toch één is. Enerzijds zien we Zijn barmhartigheid, anderzijds Zijn gerechtigheid en gestrengheid. In deze tekst zien we zeven aspecten van Zijn barmhartigheid ontvouwd:
1. Hij is barmhartig
2. Hij is genadig
3. Hij is lankmoedig, oftewel, geduldig
4. Hij is ook groot van goedertierenheid (soms vertaald als 'bestendige liefde')
5. Hij is waarachtig en trouw
6. Hij bestendigt goedertierenheid aan duizenden (NBV: 'bewijst duizenden geslachten zijn liefde')
7. Tenslotte wil Hij de zonde en de overtreding vergeven
Hier zien we dus zeven kanten van Gods barmhartigheid. Maar laten we nooit vergeten dat Gods gestrengheid en oordeel hiermee niet aan de kant worden gezet. Dit vinden we terug in de laatste twee aspecten van Gods Naam. Hij zal de schuldige niet onschuldig houden, en Hij bezoekt de ongerechtigheid van een generatie aan de daaropvolgende drie generaties, als zij slecht zijn ten opzichte van God. We kunnen dus wel altijd bezig zijn met Gods barmhartigheid (en de verlosten des Heren zullen dat ook doen. De psalmist zegt: Van des Heren goedertierenheid zal ik altijd zingen, maar we mogen de andere kant van God ook niet vergeten; zijn gestrengheid en oordeel zal Hij openbaren wanneer dat nodig is.

Heer, de schijnbare tegenstelling van deze twee kanten van uw karakter zal ik misschien nooit helemaal begrijpen, maar ik wil U steeds beter en dieper leren kennen. Van uw goedheid zal ik altijd zingen, en me verheugen over de geweldig grote God die ik dien! Amen.