Shop Doneer

Eten 'door geloof'

Leestijd: 3 min.

Thema: Leven door geloof


Eten 'door geloof'

Geloof is de enige basis voor een recht­vaardig leven. Gisteren leerden we dat dit begint met kleine, praktische aspecten van ons leven, zoals ons eten. Laten we deze uitdaging aannemen en ons geloof toepassen op ons eten. God wil dat we 'eten door geloof'. Dat is een nogal vreemde uitdrukking. Hoe maken we dat praktisch? Allereerst betekent het dat we erkennen dat we afhankelijk van God zijn voor ons eten en drinken. We ontvangen het als een geschenk van Hem. Ten tweede, als logisch gevolg, danken we God voor ons voedsel. En God danken voor ons voedsel heeft weer een derde consequentie, die Paulus uitlegt in 1 Timotheus 4:4-5: "Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed."

Als we ons voedsel van God ontvangen met een dankgebed, dan wordt het iets heiligs, door God bedoeld om ons goed te doen. Zelfs als er oorspronkelijk onreine of schadelijke stoffen in ons voedsel zouden zijn, dan wordt het effect daarvan teniet gedaan door ons geloof, dat tot uitdrukking komt in ons gebed van dankzegging. Merk je dat als we het principe van geloof zo toepassen op het eten, dit hele terrein van ons leven een nieuwe betekenis krijgt? Nu begrijpen we wat Paulus bedoelde toen hij de gelovigen in Korinthe aanspoorde: Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. (1 Korinthiërs 10:31)

Door geloof krijgen zelfs onze dagelijkse maaltijden het karakter van iets heiligs waaraan we deel hebben tot eer van God. Dit was één van de meest directe en zichtbare effecten in het leven van de eerste christenen, toen de Heilige Geest op de pinksterdag over hen werd uitgestort. Hun maaltijden kregen geestelijk betekenis en werden feesten van aanbidding en lofprijs. In Handelingen 2:46-47 schrijft Lukas: "En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe."

Er was zo iets totaal anders aan de manier waarop deze christenen hun maaltijden gebruikten, dat ze de sympathie wonnen van onbekeerde buren en dezen op hun beurt tot de Heer kwamen. Zo kan het vandaag bij ons ook gaan, als we ons geloof op dit gebied laten functioneren. Een duidelijk beeld van de man die niet eet vanuit geloof vinden we in Prediker 5:16: "Al zijn dagen eet hij ook in duisternis. Veel verdriet had hij, bovendien had hij zijn ziekte en ergernis."

Wat betekent eten in duisternis? Het betekent precies het tegen­overgestelde van eten vanuit geloof. Zo iemand erkent zijn voedsel niet als geschenk van God en dankt God er dan ook niet voor. Eten zonder geloof betekent een uitnodiging voor verdriet, lijden en kwaadheid. We hebben nu gezien hoe het principe van geloof van toepassing is op één van onze meest gewone, dagelijkse bezigheden: eten. Daardoor kunnen we nu ook beter de enorme draagwijdte begrijpen van Romeinen 1:17 - De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Iedere activiteit waar we ons geloof op toepassen, wordt doordrongen met goddelijk leven. Het is niet langer kleur­loos of alledaags. Het wordt fris, spannend, blij - een gelegenheid voor aanbidding en lofprijs, een manier om God groot te maken!

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik mag 'eten door geloof'. Wilt U mij helpen om mijn eten niet als iets vanzelfsprekends te zien, maar ik wil eten en drinken tot eer van U. Ik wil mijn voedsel tot mij nemen met vreugde en in eenvoud en het zien als een manier om U groot te maken!

(Uit: Elke dag geloven)