Shop Doneer

Geen veroordeling

Leestijd: 2 min.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees - heeft God gedaan, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk (Romeinen 8:1-3, NBG).
Er bestaan twee soorten koffie: filterkoffie en instant-koffie. Filterkoffie duurt langer om te maken, omdat het eerst door het filter moet. De brief aan de Romeinen is als filterkoffie. We kunnen geen instant-koffie uit Romeinen 8 halen zonder eerst de voorgaande zeven hoofdstukken te begrijpen. Deze eerste hoofdstukken vormen de filter. Pas als we daar doorheen zijn, kunnen we verder gaan met het woord 'Zo' of zoals het in andere vertalingen staat: 'Daarom...' De voorgaande hoofdstukken gaan over de volledig zondige staat van de hele mensheid, en het feit dat de godsdienst geen oplossing bood om deze zondige natuur te veranderen. Paulus gebruikt voorbeelden van Abraham en David, en vergelijkingen tussen Adam en Jezus, waarna hij in de hoofdstukken 5 en 6 Gods oplossing openbaart voor de oude mens: executie! God lapt de oude mens niet op. Hij probeert het niet opnieuw. Hij voltrekt het doodvonnis. Het goede nieuws is echter dat dit doodvonnis ten uitvoer werd gebracht in Jezus, toen Hij stierf aan het kruis.
Romeinen 7 gaat vervolgens over onze relatie met de wet. Vroeger begreep ik nooit waarom Paulus pas hier in de Romeinenbrief begon over de wet, en niet eerder. Maar inmiddels heb ik geleerd dat het laatste stadium van de filterkoffie van Romeinen juist altijd betrekking heeft op onze relatie met de wet. Zonder het filter kunnen we het leven van Romeinen 8 niet binnengaan, omdat de essentiële voorwaarde hiervoor is: 'geen veroordeling'. Het moment waarop we onder veroordeling komen is het moment dat we niet meer in het Geestvervulde leven wandelen dat in Romeinen 8 wordt beschreven. Het ultieme doel van de duivel is ons onder veroordeling te brengen. Het doel van Gods Woord (met name de brief aan de Romeinen) is ons te bevrijden van die veroordeling.

Dank U Heer voor Uw vergeving. Ik ben vrij van de pogingen van de duivel om mij onder veroordeling te brengen, maar er is geen veroordeling voor mij omdat ik in Christus Jezus ben. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.