Shop Doneer

Vergeving - geen compromis met zonde

Leestijd: 3 min.
Aan het kruis vond een doelbewuste omwisseling plaats die God had voorbereid - iets wat geboren was in het hart en de gedachten van God, en dat op Golgotha ten uitvoer kwam. Het kruis was geen vergissing - niet een of ander ongeluk dat aan Jezus werd opgedrongen, niet een samenloop van omstandigheden die God niet had voorzien. Nee, het kruis was een wonder dat door God vanaf het begin van de tijd was vastgesteld, waarbij Jezus, als een priester, zichzelf als offer gaf aan God. Door dit ene offer voorzag Hij in alle nood van het hele menselijke ras, op elk gebied van ons leven, voor tijd en eeuwigheid. Al het kwade dat vanwege de gerechtigheid op ons zou moeten neerkomen, kwam op Jezus, zodat al het goede van Jezus, door Hem verdiend op basis van zijn zondeloze gehoorzaamheid, voor ons beschikbaar kwam. De komende periode gaan we kijken naar de vele aspecten van deze Goddelijke ruil. In Jesaja 53:4,5 lezen we:

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Jesaja legt uit: 'de straf die ons vrede brengt, kwam op Hem...'. Hier zien we de eerste omwisseling: Jezus werd gestraft, zodat wij vergeven werden. Zolang je zonden niet vergeven zijn, kun je geen vrede hebben met God. Hij zal immers nooit vrede sluiten met zonde, met ongerechtigheid. Herinner je dat elk van de drie delen van negen hoofdstukken in het tweede gedeelte van Jesaja eindigt met de stelling dat God geen compromis sluit met zonde. Er moet mee worden afgerekend. De boodschap van genade is dat met de dood van Jezus aan het kruis voor eens en voor altijd met de zonde is afgerekend. Het loon van de zonde is dood (Rom.6:23), maar Jezus betaalde die boete voor ons op Golgotha. En het resultaat daarvan? Dat lezen we in Romeinen 5:1:

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.

Als eenmaal op Gods manier is afgerekend met de zonde, is het resultaat daarvan vrede met God. Als Jezus niet gestraft was, dan zouden we nooit vrede met God kunnen krijgen. Maar nu maakt de straf die Hij voor ons droeg, vrede met God mogelijk voor ons. Deze waarheid zien we nog duidelijker in Kol. 1:19-22, waar het gaat over Jezus aan het kruis:
In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met Zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Dit geweldige resultaat kon alleen bereikt worden door het offer van Jezus, en op geen enkele andere manier. Omdat Hij zichzelf helemaal identificeerde met al het kwade dat iedere man, iedere vrouw of ieder kind ooit deed, is het voor ons mogelijk om vergeving te ontvangen en bevrijd te worden van de kracht van het kwaad.
Heer Jezus, dank U wel voor deze eerste omwisseling, die mij totaal vrij maakt van de vernietigende kracht van de zonde. Dank U voor de vergeving door Uw bloed. Ik ontvang Uw vergeving Heer voor alle ongerechtigheid die ik ooit heb gedaan. Amen.