Shop Doneer

Volmaakt en compleet offer

Leestijd: 2 min.

Wanneer ik spreek over ‘het Kruis’, dan bedoel ik het offer dat Jezus aan het Kruis heeft gebracht, Zijn kruisdood die ons verzoende met God de Vader en al wat Hij door Zijn offer voor ons heeft bewerkt. Ik ben van mening dat nooit mag worden toegestaan dat iets of iemand anders de plaats inneemt van het Kruis, noch in de Gemeente in het algemeen, noch in ons persoonlijke leven. Het Kruis is namelijk een offer dat helemaal volmaakt en compleet is. Dat staat vermeld in Hebreeën 10:14: Want met één offer heeft Hij tot in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden.

De schrijver zegt hier: door Zijn offerdood aan het Kruis heeft Jezus een totale, volkomen en complete voorziening bewerkt voor iedere nood, van ieder menselijk wezen, in alle tijden, op iedere plaats en voor eeuwig. Dit geldt voor hen die geheiligd worden – oftewel alle mensen die zich stellen onder de werking van het offer dat eens en voor altijd genoeg was.

In de voorafgaande verzen stelt de schrijver de priesters van het Oude Verbond tegenover Jezus, de Priester die Zichzelf ten offer gaf. Hij vertelt dat de oudtestamentische priesters nooit gingen zitten. Zij bleven voortdurend staan, als symboliek voor het feit dat hun taak nooit voleindigd was. Ze konden zoveel offers brengen als ze wilden, maar er zou altijd weer een nieuw offer nodig zijn als genoegdoening voor nieuwe zonden.

Maar dan zegt de Hebreeënschrijver over Jezus: Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. (Hebreeën 10:12)

Waarom ging Hij zitten? Omdat Hij Zijn offer nooit opnieuw zou hoeven brengen. Door één offerande had Hij een totale voorziening bewerkt, voor elke nood van ieder menselijk wezen.


Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de geweldige compleetheid van het offer dat U bracht aan het Kruis! Laat die volheid van Uw voorziening in mijn leven doorstromen naar mijzelf en naar anderen, als een waterrad dat steeds nieuw water schept en altijd door blijft gaan. Want zo vreselijk veel mensen hebben dorst! Stroom Heer, door mij heen… Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

OOST AFRIKA

  • We zien een enorme belangstelling voor ons bijbelschool-programma sinds we het onderwijs in leslokalen in Kenia, Oeganda, Oost Congo en Malawi weer hebben opgepakt. Bid dat God onze leraren zalving en bekwaamheid schenkt om effectief te zijn, zodat levens kunnen worden veranderd. Onze focus ligt op Dereks onderwijs over het fundament, bevrijding en het verbreken van vloeken.
  • Voor Rwanda, Burundi en Soedan gelden restricties. Maar we kunnen hen nog steeds bereiken door de lessen online te sturen middels ons WhatsApp leslokaal.