Shop Doneer

Wat redding allemaal inhoudt

Leestijd: 2 min.
Als Jezus door God is aangewezen en benoemd als 'Redder', moeten we ook begrijpen wat die redding eigenlijk inhoudt. Om de volledige reikwijdte hiervan te begrijpen, kijken we naar de betekenis van een nieuwtestamentisch Grieks werkwoord: sozo. Meestal wordt dit vertaald met 'redden', maar het wordt ook op vele andere manieren vertaald, zoals bijvoorbeeld met 'genezen', 'herstellen', 'bevrijden' of 'behouden'.Het woord sozo komt in de evangeliën in totaal vijftig keer voor. En iedere keer dat het wordt gebruikt, beschrijft het een onderdeel van de totale redding waarin God heeft voorzien in Jezus de Redder. De optelsom van al deze woorden sozo is dus de allesomvattende redding die Jezus brengt.
Dit woord komen we tegen bij het verhaal van de vrouw die al vele jaren bloedingen had en die medisch gezien ongeneeslijk ziek was. Zij kwam naar Jezus toe te midden van een menigte. In geloof raakte ze de zoom van zijn kleed aan en werd wonderbaarlijk genezen. En toen gebeurde het volgende:
Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. (Matteüs 9:22)
Het woord dat hier vertaald is met 'behouden' is dat Griekse woord sozo: 'Uw geloof heeft u gered'. Het bleek echter niet alleen te gaan om de redding van haar ziel, het was ook de genezing van haar lichaam.
In Lukas 8 lezen we over iemand die door een legioen demonen bezet was. Toen hij bij Jezus kwam, dreef de Heer de demonen uit en genas hem. We lezen het laatste deel van het verhaal:
Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. Ook berichtten zij die het gezien hadden hun hoe de bezetene verlost was. (Lukas 8:35-36)
Het Griekse woord dat hier vertaald is met 'verlost', is eveneens sozo. Dus we zien dat bevrijding van geestesziekte en demonische onderdrukking eveneens deel is van de totale sozo (redding) in Jezus.
In Lukas 8:50 lezen we hoe Jezus ging naar het huis van Jaïrus, de leider van de synagoge, wiens dochter zojuist gestorven was. Maar Jezus zei: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden ('sozo') worden. Hier ging het dus over een opwekking uit de dood.
Paulus gebruikte het woord ook, toen hij sprak over zijn vertrouwen in Gods kracht om hem te bewaren tot het einde van zijn leven. In 2 Timoteüs 4:18: En de Heere zal mij redden van alle boos werk en mij verlossen ('sozo') tot in zijn hemels Koninkrijk. Dus redding betekent ook Gods doorgaande bewaring van zijn volk.
'Redding' is dus Gods totale voorziening voor iedere nood van de mensheid, nu en in de eeuwigheid.

Heer Jezus, ik wil naar U kijken voor alle aspecten van redding die ik in mijn leven zelf nodig heb, maar ook die ik namens U door gebed mag doorgeven aan anderen: eeuwige redding, genezing, geestelijke vrijheid en totaal herstel.