Shop Doneer

Jezus Christus is Overwinnaar

Onze Heer is Overwinnaar! Overwinnaar over de dood, zonde en verleiding. Onderstaande tekst herinnert ons eraan dat ook wij door Hem meer dan overwinnaars zijn.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Jezus Christus heeft de heerschappijen en de
machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak
gesteld en over hen getriomfeerd door het Kruis.(1)

Als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd
en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem bovenmate verhoogd
en Hem een Naam geschonken boven alle naam,
opdat in de Naam van Jezus elke knie zou buigen
en elke tong zou belijden dat Jezus Christus
de Heer is, tot eer van God de Vader.(2)

God heeft Hem opgewekt uit de dood en in de
hemel de ereplaats gegeven aan Zijn rechterzijde,
hoog boven alle overheden, machten, krachten,
heerschappijen, zowel in deze als in de komende tijd.
God heeft alles aan Hem onderworpen,
Hem boven alles verheven
en Hem aan het hoofd gesteld van de Kerk.(3)

Ik houd moed, ook al heb ik het zwaar te verduren,
want Jezus heeft de wereld overwonnen.(4)
Zelfs in verdrukking zijn wij meer dan
overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.(5)

Daarom danken wij God, die ons de overwinning
geeft door onze Heere Jezus Christus.(6)

1. Kolossenzen 2:15 (WV)
2. Filippenzen 2:7c-11 (NBV & HSV)
3. Efeziërs 1:20-22 (GNB)
4. Zie Johannes 16:33 (NBV)*
5. Zie Romeinen 8:37 (HSV)
6. 1 Korinthiërs 15:57

*tekst gepersonaliseerd