Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

7 manieren om te bidden voor Israël

Leestijd: 7 min.

Door de jaren heen hebben mensen me regelmatig gezegd dat ze graag wilden bidden voor Israël, maar dat ze niet goed wisten hoe. In deze studie reik ik gebedspunten aan voor Israël en de situatie in het Midden-Oosten.

Door Derek Prince

Nog maar zo’n honderd jaar geleden was Israël een onbeduidend landje, ergens in het grote Ottomaanse Rijk. Als je de mensen in die tijd had gezegd dat Jeruzalem honderd jaar later het middelpunt zou zijn van de aandacht van de wereld en een bron van grote conflicten, zouden ze je niet hebben geloofd. Israël is nog steeds een relatief klein land, maar toch betreft bijna de helft van alle resoluties van de Verenigde Naties de situatie in Israël. Waarom?

De belangrijkste reden is geestelijk. Politici doorzien dit niet, maar het heeft te maken met de terugkeer van de Here Jezus Christus. Dit werpt een belangrijk licht op alle controverse rondom Israël en Jeruzalem. Op basis van de Bijbel en mijn eigen ervaring wil ik je daarom aanmoedigen om te bidden voor dit land.

1. Nader tot God

Als we tot God naderen is het altijd gepast om niet meteen met allerlei vragen en verzoeken te beginnen, maar met dankzegging (zie Psalm 100:4). Dank de Heer voor wat Hij heeft gedaan, doet en nog gaat doen voor Israël. God geeft ons door de profeet Jeremia een goed model hiervoor:

Want zo zegt de HEERE: Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël. (Jeremia 31:7

De Heer roept ons hier op om vijf dingen te doen: zingen, juichen, verkondigen, lofprijzen en bidden. Zie je dat voorbede pas aan het eind komt? Een belangrijk thema van dankzegging is Gods verbondstrouw en Zijn barmhartigheid bij het herstel van Israël. Naar mijn mening is dat op dit moment Gods hoogste prioriteit. Als de ruimte die dit onderwerp krijgt in de Bijbel een indicatie is, dan zie je dat hoofdstuk na hoofdstuk erover gaat. Bovendien maakt de Schrift absoluut duidelijk dat Jezus pas zal terugkomen wanneer de Joden in Israël zijn teruggekeerd.
Er is één wezen in het universum dat de gedachte aan Jezus’ terugkeer meer dan wie ook haat en vreest: satan. Hij kent Gods Woord goed genoeg om te weten dat als hij de terugkeer van de Joden naar hun land en de vestiging van Jeruzalem als hoofdstad kan
dwarsbomen, Jezus niet zal terugkomen. Iedereen die zich verzet tegen deze ontwikkeling, schaart zich aan de kant van Gods tegenstander en verzet zich ten diepste tegen God.

2. Bid voor Israëls redding

Als je maar één ding zou bidden voor Israël, laat het dan het gebed zijn dat Paulus uitsprak in Romeinen 10 vers 1:

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. (NBV21)

Als iemand niet gered is, is hij verloren - daar zit geen grijs gebied tussen. Iemands eeuwige redding is het belangrijkste, voor iedere Jood en niet-Jood. Daarom heb ik zo mijn bedenkingen bij alle opwinding die ik soms proef bij christenen. Ze lijken te denken dat het enige dat telt is dat je Joods bent. Dat is niet zo! Joden en niet-Joden hebben in de eerste plaats verlossing nodig.

3. Bid voor de heidenen

In Romeinen 11:25 schrijft Paulus:

Een deel van Israël is onbuigzaam geworden, en dat blijft zo totdat de andere volken voltallig zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. (NBV21)

Heel Israël zal pas worden gered wanneer elke niet- Jood die door God voor de redding is aangewezen, in Gods heil is binnengegaan. Als we liefde hebben voor Israël, hebben we dus een goede reden om ons in te zetten voor de redding van de heidenen.

4. Bid voor de uitstorting van de Heilige Geest

Als je bidt voor Israël, begin dan niet met allerlei politieke kwesties. God tolereert veel dingen die Hij niet goedkeurt, omdat Hij wacht op zijn eigen speciale volk (zie Titus 2:11-14). De enige kracht die dat kan bewerkstelligen is de onzichtbare kracht van de Heilige Geest, geen politieke machten. Zacharia 4:6 zegt:

Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.

Als het een kwestie was van macht of kracht, dan heeft God het allemaal. Maar macht of militaire kracht bereiken niet wat nodig is: mensenharten veranderen. Dat kan alleen de Heilige Geest (zie Zacharia 12:10). En dus is de eerste noodzaak niet om een bepaalde politieke boodschap te verkondigen aan het Joodse volk, maar dat de Heilige Geest in hun harten werkt.

5. Bid om goddelijk leiderschap

Vervolgens kun je bidden dat de Heer leiders in Israël zal opwekken die Zijn wil doen - politiek leiderschap, militair leiderschap, geestelijk leiderschap - en dat Hij wijsheid zal geven aan de leiders die nu regeren, in het bijzonder aan de premier.

Dat heeft ook betrekking op de grenzen van het land. Volgens mij mogen we bidden dat God Israël herstelt naar de grenzen die Hij voor hen heeft vastgesteld. Psalm 125 vers 3 verklaart:

Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op het erfdeel van de rechtvaardigen…

Ik geloof dat dit een Bijbelse basis is om Israël terug te bidden in Gods oorspronkelijke plan voor hun eeuwige erfenis.

6. Blijf binnen de grenzen van Gods Woord

Veel gebeden voor het Joodse volk zijn sentimenteel, maar niet gebaseerd op de Bijbel. Ik denk niet dat we daarmee veel bereiken. Vraag God niet om iets te doen waarvan Hij al gezegd heeft dat Hij het niet zal doen.

Laat me je één voorbeeld geven. In Mattheüs 24:20, waar Jezus spreekt over een crisis die zich zal voordoen in Israël, zegt Hij: ‘Bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.’ Dit geeft duidelijke grenzen aan. Jezus zegt niet: ‘Bid dat je niet zult hoeven vluchten’, want het staat al vast dat je zult moeten vluchten. De grens in je gebed is dat je niet zult hoeven vluchten in de winter of op een sabbat.

Ik betwijfel of onze voorbede ten volle effect zal hebben als we niet afrekenen met onbeleden zonden

Bid en proclameer dus op basis van de Bijbel, dat God Zijn beloften voor Israël zal waarmaken. Bid bijvoorbeeld of de Heer:

  • Zich zal ontfermen over Sion, omdat de tijd om haar genadig te zijn is gekomen. (Psalm 102:14)
  • Israël zal bijeenbrengen en hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. (Jeremia 31:10)
  • Allen die Sion haten zal beschamen en doen terugwijken. (Psalm 129:5–6)
  • De plannen en overleggingen van Israëls vijanden zal verwarren. (Psalm 55:9)
  • De raad van de heidenvolken zal vernietigen en de gedachten van de volken zal verbreken. (Psalm 33:10-12)
  • Vrede zal schenken aan Jeruzalem. (Psalm 122:6)
  • Het hart van de Israëlieten voor hun verlossing zal doen vertrouwen op de Heer - en niet op ‘kracht of geweld’ uit andere bron. (Zacharia 4:6)

7. Belijd je zonden

Een echte voorbidder belijdt zijn eigen zonden en die van zijn volk aan de Heer. Het beste voorbeeld hiervan is Daniël. Toen Daniël besefte dat de tijd voor het herstel van Israël was gekomen, zocht hij Gods aangezicht in gebed. Hoewel hij zelf uitermate rechtvaardig was, vereenzelvigde hij zich met de zonden van zijn volk. In Daniël 9:5 belijdt hij:

Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen.

Zo moeten ook wij ons identificeren met de zonden van onze familie, onze culturele erfenis, ons land. Christenen hebben talloze zonden te belijden tegenover het Joodse volk. De Joden hebben op hun beurt ook de nodige zonden te belijden tegenover niet-Joden. Ik betwijfel of onze voorbede ten volle effect zal hebben zonder af te rekenen met de kwestie van onbeleden zonden.

Zegen en wordt gezegend

Herinner je je het verhaal van die opstandige profeet Bileam? Hij was ingehuurd om Israël te vervloeken maar doordat God tussenbeide kwam, zegende hij Israël juist. Uiteindelijk zei hij:

Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt! (Numeri 24:9)

De keus is aan ons. Als je Israël zegent, zal God jou zegenen. Als je Israël vervloekt, zal God jou vervloeken. Antisemitisme brengt automatisch Gods vloek over een individu, een samenleving, een kerk, een land of bevolkingsgroep.
Het ooit zo grote Britse rijk kwam zegevierend uit twee wereldoorlogen, maar ik woonde in Israël op het moment dat de Britse regering zich verzette tegen de geboorte van de staat Israël. Weet je wat er daarna gebeurde? Israël bleef overeind, maar het Britse rijk stortte in. Het viel volledig uiteen, zonder duidelijke politieke reden. Als je gezegend wilt worden, zegen dan Israël.

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.