Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods Woord geneest - studie

Leestijd: 15 min.

Dit is een korte samenvatting van het gelijknamige boek 'Gods Woord geneest'.

In dit boek legt Derek Prince een geestelijk fundament voor het onderkennen van de realiteit van genezing vanuit Gods Woord. Prince werd door God geleid in een bediening van wonderen en heeft door de jaren heen duizenden mensen zien genezen.

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je genezing kunt ontvangen, maar hij schrijft ook over geestelijke blokkades die genezing in de weg staan. Kortom, dit boek dot de lezer opnieuw ontdekken wat er in de Bijbel over genezing wordt gezegd!

Toen Jezus zijn twaalf discipelen uitzond voor deze bediening en hen vooraf instructie gaf, begon Hij met: En als u op weg gaat, predik dan….(Mattheüs 10:7). Hij ging verder met:.. genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit…(vers 8). In de eerste plaats moesten ze het Woord prediken dat altijd centraal staat in elke vorm van bediening!

Een essentieel vers voor ons Bijbels fundament voor genezing is 1 Petrus 2:24: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen…. Het Griekse woord voor ‘genezen’(hiatroo) betekent specifiek lichamelijke genezing. Het eerste deel van dit vers beschrijft het geestelijk aspect van Jezus’ werk aan het kruis. Het tweede deel beschrijft de lichamelijke voorziening die God ons aanbiedt in Christus: Door Zijn striemen bent u genezen. Petrus citeert hier de profeet Jesaja 53:4-5. Deze teksten staan niet in de toekomstige tijd maar in de voltooide tijd. De vraag is dan: Hoe kan ik de genezing die God al voorzien heeft in Jezus toepassen?

Een onmisbaar ingrediënt voor alle soorten van genezing is geloof.


Geloof is nodig voor genezing

Geloof is individueel

Habakuk 2:4: maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw geloof. Alles in ons leven moet gebouwd zijn op geloof. Het maakt niet uit of het wel of niet een geestelijke activiteit is, anders mist het zijn doel.

Het leven van geloof is progressief- geloof blijft altijd groeien.

Geloof is nooit statisch. Job zegt: De rechtvaardige zal aan zijn weg vasthouden, en wie rein van handen is, zal in kracht toenemen. De rechtvaardige beweegt voorwaarts en wordt constant sterker.

Spreuken 4:18 zegt: Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

Je zou af en toe eens tijd moeten nemen om je geestelijke conditie te checken en je af te vragen of je licht helderder is dan voorheen. Zo niet, dan kun je je bezinnen en bedenken waar je van het pad af bent geraakt, zodat je geestelijk niet in gevaar komt.

De enige basis voor geloof is Gods Woord

Hebreeën 11:1 vertelt ons: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Geloof is een vaste overtuiging van de waarheid van Gods Woord, terwijl hoop een verwachting is van het goede in de toekomst. Velen zoeken genezing vanuit hoop, maar ze hebben de voorwaarden van geloof op basis van Gods Woord weggelaten.

Eén ultieme voorwaarde die God van ons vraagt is dat we een onverdeeld hart hebben. Jezus zegt in Mattheüs 6:22 - De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn.

Letterlijk staat hier: (….) als dan uw oog enkelvoudig is, zal uw hele lichaam vol licht zijn; het zal geen duister pad hebben. Ziekte is een werk van de duisternis. Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn (Maleachi 4:2). Jezus Christus dé Zon van de Gerechtigheid, met genezing onder Zijn vleugels. Genezing van God is genade, een gift die Hij ons geeft door ons geloof. de enige basis van wat God zegt in zijn Woord. Hét fundament dat we nodig hebben voor genezing.

Handelen naar Gods beloften

Toen ik een jaar lang in een ziekenhuisbed lag en uiteindelijk mijn toevlucht nam tot het Woord van God, zag ik dat ik aanspraak kon maken op genezing.

Ik kwam in actie in het bijzonder op basis van Gods belofte in Spreuken 4:20-22: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Ik ben de vier instructies in deze teksten Gods “medicijnflesje” gaan noemen. Een recept voor een genezing die misschien onmiddellijk zal plaatsvinden of misschien kost het ook enkele weken of zelfs maanden, zoals destijds bij mij.

De vier aanwijzingen zijn: Sla acht op Mijn woorden - luister met onverdeelde aandacht naar Gods Woord. Neig je oor naar wat God zegt - ontvang het in een open en nederige houding, zoals de vrouw uit Syro-Fenicië en de Romeinse centurion. Laat je ogen er niet van afwijken - geloof het precies zoals het er staat. Wereldse wijsheid en redeneringen kunnen obstakels zijn voor genezing. Bewaar ze in het binnenste van je hart - Als Gods woorden in je hart komen, zullen ze doen wat is beloofd.

Genezing en het kruis

In Exodus 15:23-26 wordt een perfect beeld van genezing geschetst: (…..) Hij zei als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Hier openbaarde God aan Mozes de basis van alle genezing. De Hebreeuwse uitdrukking voor ‘die u geneest’ is rapha, waarvan het woord rofe, dokter is afgeleid. Net zozeer als de Heer onze Redder is, is Hij ook onze dokter. Mattheüs 18:16-17 zegt: Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekte gedragen.

Elke ziekte, elke zwakheid die de zonde op het menselijk ras heeft gebracht werd op Jezus’ lichaam gelegd toen Hij hing aan het kruis. Hij verving de zondaar. Het feit dat Jezus je zonde droeg en jouw straf betaalde is de enige basis waarop je zonde kan worden vergeven. Zo is ook de enige basis voor goddelijke genezing het feit dat Jezus eveneens je ziekte en zwakheden droeg, en dat je door zijn striemen genezen bent.

Wijd je toe aan Hem als Geneesheer en durf jouw zaak volledig aan Hem toe te vertrouwen. Neem afstand van alles dat er misschien tussen jou en God kan komen te staan en besluit meer tijd door te brengen met zijn kostbare Woord. Dat is een persoonlijke beslissing, evenals bekering van zonden een beslissing van het hart is. Als je dan in een goede relatie leeft met God en mensen, wordt je voortdurend gereinigd door het bloed van Jezus (1 Johannes 1:7). En op dezelfde manier als je in deze relatie leeft met Hem, is Hij voortdurend bezig je te genezen, het is een doorgaand proces.

Jezus’ genezingsboodschap: Het evangelie van het Koninkrijk en hoe Hij genas.

Zijn boodschap: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping... Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen… (Markus 16:15,17-18, NBG). Wat bevestigt de Heer met wonderen en tekenen? Het Woord. Vele eeuwen lang heeft het grootste deel van de Kerk de evangelieboodschap in dit opzicht niet weergegeven zoals het Nieuwe Testament het beschrijft.

Als we op de juiste manier reageren op de boodschap van het Koninkrijk, zullen we de effecten ervan op een heel praktische manier in ons leven en ons lichaam gaan merken. Nu ben ik tot de conclusie gekomen dat minstens vijftig procent van alle problemen waar christenen mee te maken hebben, komt door een gebrek aan bekering. Bekering zegt: “Heer, ik ben mijn eigen weg gegaan en heb geloofd wat ik wilde geloven en mijn eigen standaard gecreëerd. Vergeef mij. Hier ben ik Heer. Ik wil uw regering in mijn leven. Zegt u maar wat ik moet doen en ik zal het doen.”

Als je besluit Hem het bestuur van je leven te geven, dan zal God de Vader zorgen voor de vrede en de blijdschap. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Dat kunnen we zelf niet bewerken, maar waar we de Heilige Geest toestaan te werken, daar wordt Gods Koninkrijk gevestigd.

Toen ik de Heilige Geest vroeg om controle over elk deel van mijn lichaam, ervoer ik drastische verandering in mijn lichaam, want ik had constant problemen met mijn spijsvertering.

Hoe genas Jezus?

Hij genas mensen op individuele basis (Mattheüs 15:21-28), maar ook vaak grote groepen die Hem volgden op hetzelfde moment (Mattheüs 15:29-30).

Hij genas mensen die geen andere mogelijkheden hadden. En dat is ook één van de redenen waarom zoveel mensen in de Derde Wereldlanden worden genezen.

Een vooruitblik op Gods Koninkrijk (dat nog niet volledig op aarde gevestigd is) laat geen ziekte of rebellie zien (Jesaja 33:24). Wat zijn de resultaten van het Koninkrijk zoals dat in jouw leven gevestigd is? Sta je open voor Gods oordeel over je leven, is Hij je Koning en Wetgever? Als je zegt: ”De Heer is mijn Wet-gever, dan moet je ook bereid zijn om te zeggen: ”Heer, U heeft zeggenschap over mijn voeding, mijn lichaamsbeweging en de rust die ik mijn lichaam gun.”

Door de jaren heen zag ik vaak dezelfde mensen opnieuw naar genezings-diensten komen. Ze vroegen als het ware om een reparatielapje van Zijn bovennatuurlijke kracht en zegen op hun oude kleding (Lucas 5:36) om vervolgens weer terug te keren naar hun oude wegen en slechte gewoonten.

Genezing als ‘Gave van de Geest’

Eén van de manieren waarop de Heilige Geest de rijkdommen van Gods Koninkrijk aan ons meedeelt, is via de gaven van de Geest (1 Korinthe 12:7-12). (* Voor uitvoerige uitleg: zie Derek Prince’ boek De gaven van de Geest).

Nu bepalen we ons bij de gaven van genezingen en werkingen van krachten (of: wonderen). Als er ziekte in een lichaam is, rekent de genezende kracht van God af met de staat van ziekte, door de werking van een gave. Genezingen zijn vaak onzichtbaar en vinden ook niet altijd plaats in één actie of handeling, maar werken ook vaak geleidelijk en progressief.

Wonderen gaan verder dan genezingen. Voor meer inzicht over de plaats van wonderen in de gemeente lezen we in Galaten 3:5: Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Ik geloof dat we als gemeente ons zouden moeten bekwamen in het mensen helpen (voor het eerst of opnieuw) vol te worden van de Heilige Geest. En dan zullen in de nieuwtestamentische orde van de samenkomsten de gaven van genezingen en van wonderen weer kunnen gaan functioneren.

Onzichtbare blokkades voor genezing

Door de jaren heen heb ik door Gods genade duizenden mensen genezen zien worden, maar ook dat sommige van Gods kinderen niet genazen, waaronder ook velen die de Heer volledig waren toegewijd. Dat is een mysterie dat God alleen weet, immers: De verborgen dingen zijn voor de HEERE……( Deuteronomium 29:29).

De ervaring heeft mij geleerd dat de blokkades voor genezing vaak liggen in de harten van Gods kinderen. We zullen nu zeven blokkades* noemen:

 1. Gebrek aan kennis over Gods Woord en zijn wil
  Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: het heeft geen kennis. (Jesaja 5:13)
 2. Ongeloof
  Zie erop toe, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God…. (Hebreeën 3:12)
 3. Onbeleden zonden
  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. (Spreuken 28:13)
 4. Onvergevingsgezindheid naar anderen
  En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. (Markus 11:25)
 5. Betrokkenheid bij occcultisme
  Vele vormen van occultisme zijn onze hedendaagse cultuur binnengedrongen, zoals waarzeggerij, horoscopen, handlezen, New Age-praktijken, healing sessies, yoga, enzovoort. In Exodus 23:24 geeft Mozes instructies hoe de Israëlieten om moesten gaan met verschillende soorten afgoderij, nog voordat ze in Kanaän kwamen. U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen, en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan.
 6. Goddeloze verbonden of valse godsdiensten
  Deze barrière, die enigszins verband houdt met het occulte, vinden we ook in Exodus 23: U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten. (vers 32)
 7. De gevolgen van een vloek
  Veel voorkomende signalen zijn: geestelijke en emotionele zwakheid, (herhaalde) chronische ziekte, miskramen, aanhoudend financieel tekort, het maken van ‘brokken’ (ongelukken), een geschiedenis van zelfmoord en onnatuurlijke dood in de familie. ( Over het verbreken van vloeken, lees het boek Van vloek naar zegen).
 • *De hier genoemde blokkades worden afgesloten met een gebed

Soms zijn ziekten veroorzaakt door, of geassocieerd met de aanwezigheid van boze geesten. Zo zijn er geesten van zwakheid/gebrek, pijn, verlamming en doodsgeesten. Met deze vier genoemde geesten heb ik vaak te maken gehad en ermee afgerekend. (Deze geestelijke realiteiten worden beschreven in het boek Zij zullen boze geesten uitdrijven.)

Sommige mensen zitten voortdurend gevangen in gevoelens van (een geest van) afwijzing. Ook dit is vaak een blokkade om genezing te ontvangen.

De helm van hoop: vrij van depressiviteit

Ik ben ervaringsdeskundige als het gaat om depressiviteit, een probleem dat in heel veel gevallen verbonden is met de een of andere betrokkenheid bij occultisme. Opvallend was hoe meer geestelijke toewijding en ijver ik aan de dag legde, hoe meer de druk toenam. Uiteindelijk realiseerde ik me dat ik te maken had met een geestelijk wezen, de vijand. Toen ik me daarvan bewust werd, had ik de overwinning al voor 80% binnen; ik had nog deze tekst nodig: Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen behouden (grondtekst: gered, bevrijd, genezen) zal worden (Joël 2:32).

Na gebed om bevrijding was het allerbelangrijkste wat ik nodig had bescherming voor mijn denken. Van de ons gegeven wapenrusting (Efeziërs 6) is de helm van de zaligheid speciaal daarvoor bedoeld. Het is onze verantwoordelijkheid om onze gedachten krijgsgevangen te nemen en te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10:4-5). We moeten ons denken (en spreken) trainen; dit is heel belangrijk voor onze geestelijke gezondheid en ons algehele welzijn en het kost tijd. Maar het Woord van God geneest!

Hoe God me leidde in een bediening van wonderen

God is soeverein en niemand kan Hem tot iets dwingen. We kunnen God niet vertellen hoe Hij het moet doen. We proberen gevoelig te zijn tegenover de Heilige Geest en het aan Hem over te laten.

Door de jaren heen heb ik voor talloze mensen gebeden en veel wonderen zien gebeuren. Als je in dit en ook in het volgende hoofdstuk leest over een aantal zichtbare genezingen, dan zal dat misschien je hele niveau van geloof veranderen. Ik hoop dat je geloof er door groeit en dat je inzicht krijgt in Gods methoden van genezing. En na het lezen van deze verhalen ben je hopelijk niet alleen klaar voor het ontvangen van je eigen genezing, maar ook geïnspireerd om voor de genezing van anderen te bidden.

Overwinnen door het bloed en het woord

Het feit dat God je een geweldige bevrijding, overwinning, zegen of genezing heeft gegeven - wat het ook is - betekent niet dat je geen verdere toetsen en beproevingen zult hoeven doorstaan. Dat was ook het geval met de Israëlieten nadat ze verlost waren uit hun slavernij in Egypte.

Houd je vast aan de vrijheid die je hebt verkregen door je geloof in Gods Woord. Blijf in elke test of uitdaging op Hem vertrouwen, in zijn Woord geloven en de waarheid ervan belijden en proclameren.

In Openbaring 12:11 zien we volgens mij een illustratie van het enorme, alles omspannende eindtijdconflict tussen de mensen van God en de machten van satan. En zij (de mensen van God) hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

We overwinnen satan wanneer we persoonlijk getuigen van wat Gods Woord zegt - het is immers Gods Woord dat geneest. Vervolgens moet je het persoonlijk maken; het in je eigen leven toepassen.

Mijn vrouw Ruth en ik hebben een proclamatie samengesteld uit Bijbelteksten, die we talloze keren hebben uitgesproken als een dagelijkse belijdenis:

Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest; verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Mijn ledematen en de organen van mijn lichaam zijn werktuigen voor de gerechtigheid, aan God overgegeven om Hem te dienen en tot zijn heerlijkheid. De duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij, en geen niet-vereffende aanspraken tegen mij. Alles is betaald door het bloed van Jezus. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door zijn woord van mijn getuigenis, en ik heb mijn leven niet lief tot de dood. Mijn lichaam is voor de Heer, en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.

Al deze verklaringen komen rechtstreeks uit de Bijbel. Spreek ze hardop uit in de onzichtbare, geestelijke wereld waar je woorden een geweldige impact hebben die je je niet eens kunt voorstellen.

Voortdurend overwinnen

Gods belofte in Exodus 15:26: (….) want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester, staat in de voortdurend tegenwoordige tijd. Als je leeft in contact met de Heer is Hij altijd, voortdurend, bezig jou te genezen. Dat geldt eveneens voor welke situatie ook, waar je misschien in zit, waarvoor je genezing, bevrijding, vrede in je gedachten of een ander Goddelijk ingrijpen nodig hebt. Hij stelt je voortdurend in staat om te volharden en te overwinnen.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. (1 Johannes 4:4)