Shop Doneer

Geestelijke strijd: twee vijandige koninkrijken

Leestijd: 12 min.

De Bijbel spreekt over geestelijke strijd als een reëel onderdeel van het christelijk leven. In deze brief wil ik vertellen wie er met wie in oorlog is en hoe jij en ik daar als christenen bij betrokken zijn.

Door Derek Prince, samengesteld uit het boek Geestelijke strijd en de onderwijsbrief ‘De climax van het conflict’.

Gods volk als leger in de geestelijke strijd

Gods volk wordt in het Nieuwe Testament op veel verschillende manieren beschreven. In de brief aan de Efeziërs zien we bijvoorbeeld dat Gods volk wordt voorgesteld als vergadering in een rechtszaal, als een familie, als een tempel en als de bruid van Christus. Het laatste beeld dat gebruikt wordt in deze brief is dat van een leger. Dit leger heeft zich toegewijd om een wereldwijde oorlog uit te vechten, een conflict dat invloed heeft op ieder stukje van de aarde. Sterker nog, het woord ‘wereldwijd’ doet eigenlijk geen recht aan de omvang van deze strijd. Ze omvat namelijk niet alleen de aarde, maar reikt zelfs tot in de hemel. Een beter bijvoeglijk naamwoord zou daarom zijn ‘universeel’ of ‘allesomvattend’. Dit conflict omspant het hele geschapen universum. De Bijbeltekst die de aard van deze strijd het duidelijkst beschrijft, is Efeziërs 6:10-12:

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Paulus gaat er in dit Bijbelgedeelte gewoon van uit dat wij als christenen te maken hebben met een oorlog, dat we daarvoor geschikte uitrusting nodig hebben, en dat onze tegenstander de duivel zelf is. Verderop, in vers 12, legt hij uit wat precies de aard is van deze oorlog:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Om beter te kunnen begrijpen wat Paulus hier zegt over geestelijke strijd, wil ik je graag als aanvulling de ‘Prince-vertaling’ geven. In mijn leven heb ik zoveel nagedacht over Efeziërs 6:12 en er vanuit het oorspronkelijke Grieks zoveel op gestudeerd, dat ik uiteindelijk ben gekomen tot een eigen vertaling van deze tekst. Misschien vraag je je af: ‘Wat geeft Derek Prince de bevoegdheid om de Bijbel te vertalen?’ Welnu, ik heb vanaf mijn tiende jaar Grieks gestudeerd aan het King’s College in Cambridge, en ik ben bevoegd het te doceren op universitair niveau. Dit betekent niet per se dat ik altijd gelijk heb, maar ik mag wel mijn mening geven.

Personen zonder lichaam

Hier is dus de ‘Prince versie’ van Efeziërs 6:12:

Want onze worsteling is niet tegen personen-met-lichamen…

De frase personen-met-lichamen heb ik geleend uit The Living Bible, die hier de satanische krachten beschrijft als personen zonder lichamen. Ik denk dat deze beschrijving ons een fundamenteel en belangrijk inzicht verschaft. We zijn betrokken bij een worsteling, maar we worstelen met wezens die geen lichaam hebben. Het zijn geen menselijke wezens; ze zijn niet van vlees en bloed, zoals wij. Als we deze realiteit begrijpen en inzien, dan moeten we direct onze gedachten bijstellen, want wij in onze wereld zijn niet gewend aan het concept van personen zonder lichamen.

Overheersers met autoriteit

...maar tegen heersers met autoriteit over verschillende gebieden en in aflopende rangorde, tegen de overheersers van de wereld van de huidige duisternis...

Deze passage laat ons zien dat het koninkrijk van satan goed georganiseerd is. Zijn koninkrijk heeft heersers die elk een specifiek gebied beheren. Onder elk van deze heersers staan weer sub-heersers, die verantwoordelijkheid dragen voor subgebieden in dat koninkrijk.

Ik gebruik vervolgens opzettelijk het woord overheersers in een vertaling vanuit het Grieks, omdat het zo’n sterk woord is. Ik heb het ook gekozen omdat God nooit iemand overheerst. Als je ooit overheersing tegenkomt, dan kun je er zeker van zijn dat er demonische invloed werkzaam is. God regeert niet over mensen op die manier.

De ambitie van satan daarentegen, is om de hele wereld te overheersen. Hij is niet tevreden als hij slechts een klein deel van de mensheid overheerst. Hij is vastbesloten om met zijn koninkrijk van duisternis over de héle wereld te heersen.

Geestelijke legers van het kwaad

Hier volgt het laatste deel van de ‘Prince versie’ van Efeziërs 6:12:

…tegen geestelijke legers van het kwaad in de hemelse gewesten.

Het hier gebruikte Engelse woord hosts is het oud-Engelse woord voor ‘leger’. Volgens deze tekst staan er dus grote legers van satanische wezens – personen zonder lichamen – opgesteld in de geestelijke strijd tegen ons. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn, vind je ook niet? Als we het karakter en de omvang van de krachten tegenover ons werkelijk begrijpen, zal dit onze kijk op dingen veranderen en bijsturen en onze leefstijl radicaal omgooien.

Een worsteling van alle gelovigen

Zo komen we tot de volledige ‘Prince-vertaling’ van Efeziërs 6:12:

Want onze worsteling is niet tegen personen-met-lichamen, maar tegen heersers met autoriteit over verschillende gebieden en in aflopende rangorde, tegen de overheersers van de wereld van de huidige duisternis, tegen geestelijke legers van het kwaad in de hemelse gewesten.

Welke vertaling je ook kiest, het is duidelijk dat wij als christenen verwikkeld zijn in een gigantisch gevecht, dat we met ons verstand niet kunnen bevatten. Ook blijkt dat deze geestelijke strijd geldt voor alle christenen, dus niet alleen voor een groep zendelingen, voorgangers of evangelisten.

Veel christenen zien deze strijd niet zo. Iemand zei eens: ‘Efezërs 6:12 wordt nogal eens te vroeg afgebroken; sommige christenen lezen: ‘Want wij hebben de strijd niet... - punt!’ Met andere woorden, we hoeven alleen maar in de kerk te zitten en psalmen te zingen. Paulus zegt echter: ‘We zijn betrokken bij een strijd, een worsteling, maar niet tegen vlees en bloed.’

Laten we het woord ‘worsteling’ eens nader bekijken. Worstelen is één van de meest intensieve vormen van conflict tussen twee personen. Ieder lichaamsdeel is erbij betrokken, en heel veel oefening, techniek en tactiek is nodig om te kunnen winnen. Het is een totale strijd.

Geestelijke strijd tussen koninkrijken

Verder is opmerkelijk dat vrijwel alle vertalingen benadrukken dat het hoofdkwartier van satans koninkrijk gevestigd is in de hemelse gewesten. In dat koninkrijk bestaan verschillende gebieden en niveaus van gezag.

Het feit dat satan aan het hoofd staat van een goed georganiseerd koninkrijk, verbaast sommige mensen. Toch geeft de Bijbel hier duidelijke aanwijzingen voor. In Mattheüs 12:22-28 wordt een gebeurtenis uit de bediening van Jezus beschreven. Jezus had een bezeten man genezen die blind en stom was, en Hij had dit gedaan door de boze geest uit hem te drijven.

En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. (vers 23-24)

Beëlzebul betekent letterlijk ‘heer van de vliegen’. Dit is satans titel die specifiek wordt toegepast op zijn functie als heerser over de demonen, die worden vergeleken met vliegen. Jezus antwoordt de Farizeeën in vers 25:

Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Jezus’ uitspraak schept ten eerste ruimte voor de veronderstelling dat satan een koninkrijk heeft, en ten tweede dat het niet een ‘verdeeld koninkrijk’ is, maar goed georganiseerd. Ten derde blijkt uit deze tekst dat dit koninkrijk nog steeds bestaat en nog niet omvergeworpen is. Jezus vervolgt:

En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.

Jezus heeft het hier over een ander koninkrijk dan het Koninkrijk van God. Sterker nog, Hij beschrijft een moment waarop de strijd tussen deze twee koninkrijken zichtbaar wordt. Hij zegt: ‘Als Ik demonen uitdrijf door de Geest van God, dan weet je dat het Koninkrijk van God gekomen is.’ Dit betekent dat de bediening van het uitdrijven van demonen de machten van satans koninkrijk zichtbaar maakt, maar direct ook de superioriteit van Gods Koninkrijk laat zien. De demonen worden immers uitgedreven op het gezag van het Koninkrijk van God.

Twee koninkrijken

Paulus bevestigt het bestaan van de twee koninkrijken en de overwinning van Gods Koninkrijk in Kolossenzen 1:12-14:

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Hier zien we dus opnieuw de twee koninkrijken: het koninkrijk van licht dat ons erfdeel is, maar ook het domein van de duisternis. Het woord dat vertaald is met macht (domein) is het Griekse woord exusia, wat ‘autoriteit’ betekent. Met andere woorden, of we het nu leuk vinden of niet, satan heeft autoriteit. Hij is de heerser van een rijk dat door de Bijbel erkend wordt. Deze twee koninkrijken zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood, en dat conflict is tot een climax aan het komen in onze dagen.

De grote draak neergeworpen

Hoe strijden wij dan voor het Koninkrijk van het licht? In Openbaring 12:7-11 beschrijft Johannes een oorlog - die zich afspeelt in de toekomst - die eindelijk een einde zal maken aan satans koninkrijk van rebellerende engelen in de hemelse gewesten:

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dit verslag laat een paar hele belangrijke feiten zien:

  1. Tot de tijd van de gebeurtenissen die hier beschreven worden handhaven satan en zijn engelen voortdurend hun koninkrijk in de hemelse gewesten.
  2. Als de stem in de hemel spreekt over onze broeders dan worden daarmee de gelovigen op aarde bedoeld.
  3. Satan en zijn engelen worden niet verdreven voordat ze verslagen zijn door een gezamenlijke macht van Gods engelen in de hemelse gewesten en de gelovigen op aarde.

Dit wijst op een opzienbarende climax van het conflict: zij (de gelovigen op aarde) hebben hem (satan) overwonnen. De verloste gelovigen op aarde zijn verantwoordelijk voor de definitieve verdrijving van satan uit de hemelse gewesten waar zijn koninkrijk nu nog is. Satans slachtoffers zijn uiteindelijk zijn overwinnaars geworden.

Het bloed van het Lam als wapen

De geestelijke strijd wordt gestreden met geestelijke wapens. Satans belangrijkste wapen is schuld. Daarom klaagt hij ons dag en nacht aan voor God. Hij herinnert God aan alle zonden die we begaan hebben. Zijn doel is voortdurend onze schuld te benadrukken. Als we inderdaad schuldig zijn, dan hebben we geen macht over hem en geen recht om zijn plaats in de hemel in te nemen. Onze overwinning komt alleen als we gebruik maken van het allerkrachtigste wapen dat God ons ter beschikking gesteld heeft:het bloed van het Lam en het woord van onze getuigenis. Het bloed van het Lam bevestigt het alles-verzoenende offer dat Jezus voor ons bracht aan het Kruis.

Handleiding voor eindtijdsoldaten

zij hebben hem overwonnen ... door het woord van hun getuigenis. (Openbaring 12:11)

Als we persoonlijk getuigen wat het bloed van Jezus voor ons doet, dan kunnen we al het goeds opeisen dat God voor ons heeft bewerkt door het offer van Jezus aan het Kruis.

In een werelds leger krijgt een soldaat bij zijn inlijving gepaste wapens en daarna wordt hij getraind om hem te bekwamen in het hanteren van die wapens. Als soldaten in Gods eindtijdleger, is het noodzakelijk dat wij leren hoe we op een goede manier kunnen getuigen. Daarom beschrijf ik hieronder een ‘handleiding’ over het toepassen van de verschillende voorzieningen die we ontvangen door het bloed van Jezus:

We overwinnen satan als we persoonlijk getuigen wat het woord van God zegt over wat het bloed van Jezus voor ons doet. (Openbaring 12:11)
Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de hand van de duivel. (Efeze 1:7)
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (1 Johannes 1:9)
Door het bloed van Jezus word ik voortdurend gereinigd van alle zonden. (1 Johannes 1:7)
Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd had. (Romeinen 5:9)
Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, heilig gemaakt, apart gezet voor God. (Hebreeën 13:12)
Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid om in de tegenwoordigheid van God te komen. (Hebreeën 10:19)
Het bloed van Jezus roept voortdurend tot God in de hemel voor mij. (Hebreeën 12:24)

Als je vertrouwd raakt met deze teksten uit de Bijbel - of, nog beter, ze uit het hoofd leert - dan zul je voorbereid zijn om deel te nemen aan de omvangrijke geestelijke strijd waarmee dit tijdperk zal eindigen.

Geestelijke strijd nieuwe cursus

Op 17 september start een nieuwe cursus bij DPM Nederland over Geestelijke strijd. Een aanrader voor iedere gelovige, want of je nu wilt of niet, de geestelijke strijd is gaande en je bent erbij betrokken. In deze cursus krijg je meer inzicht in het toneel waarop de geestelijke strijd zich afspeelt en leer je jezelf te wapenen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Boeken over Geestelijke strijd

Deze onderwijsbrief is samengesteld uit Derek Prince' boek Geestelijke strijd en de onderwijsbrief 'De climax van het conflict' (opgenomen in het boekje Vanwege de engelen). In onze webshop zijn meer boeken en materialen van Derek Prince verkrijgbaar over het onderwerp geestelijke strijd. De volgende boeken en proclamatiekaarten kunnen we van harte aanbevelen:

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.