Shop Doneer

Een ontmoeting in de lucht

Leestijd: 2 min.Vandaag vervolgen we onze studie van de Bijbelverzen die we gisteren lazen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Vers 17 bevat een veelbetekenend Grieks woord. Paulus zegt dat wij de Heer zullen ontmoeten ‘in de lucht’ (NBG). Het hier gebruikte woord is ‘aer’. Dit is een van twee Griekse woorden die normaal vertaald worden met ‘lucht’. Het andere woord is ‘aither’. Het verschil tussen deze twee woorden is dat ‘aer’ de lagere lucht aanduidt, die in onmiddellijk contact staat met het aardoppervlak; ‘aither’ betekent de hogere, dunnere lucht, op een aanzienlijke afstand boven het aardoppervlak. Aangezien Paulus het woord ‘aer’ gebruikt met betrekking tot de wederkomst van de Heer, geeft hij daarmee aan, dat het bijeenroepen door de Heer van Zijn opgestane heiligen zal plaatsvinden in de lagere lucht, dicht bij het oppervlak van de aarde.

Paulus verwijst opnieuw naar ditzelfde moment van de opstanding en opname in 1 Korinthiërs 15:51–52: Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Paulus ontvouwt hier ‘een geheimenis’ – dat is een nooit eerder geopenbaard geheim van Gods plan voor de Gemeente. Het geheimenis dat hier geopenbaard wordt is dit: alle ware gelovigen zullen bij de komst van de Heer tezamen veranderd en opgenomen worden, zowel degenen die dan gestorven zijn als degenen die dan leven.

Degenen die leven wanneer de Heer komt, zullen in het geheel niet sterven, maar zij zullen in een oogwenk een wonderbaarlijke verandering ondergaan in hun lichaam. Door deze verandering zullen hun lichamen precies zo worden als dat van de andere gelovigen die uit de dood zijn opgewekt. In het volgende vers vat Paulus in het kort de aard van de verandering samen die dan zal plaatsvinden: Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

In plaats van sterfelijk en vergankelijk zal het nieuwe lichaam van iedere gelovige dan onsterfelijk en onvergankelijk zijn.

Geeft het verslag dat Paulus hier heeft gegeven nu het complete beeld van de opstanding van alle gelovigen in deze periode, die voorafgaat aan de vestiging van Christus’ koninkrijk in het duizendjarig vrederijk?

Het antwoord hierop lijkt ‘nee’ te moeten zijn, want blijkbaar worden er in het boek Openbaring nog minstens twee verdere fasen in de opstanding der rechtvaardigen genoemd. Morgen en overmorgen sluiten we deze week af met de bestudering van deze fasen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, rust mij toe Heer, om bij Uw komst inderdaad U helemaal toe te behoren, zodat ik op het moment van die plotselinge opname klaar ben om U tegemoet te gaan in de lucht. Wat een moment van glorie zal dat zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Het bestuur en de zendingswerkers met hun gezinnen van de meer dan 50 DPM-kantoren, hebben voortdurend gebed nodig. Bid om Gods leiding en wijsheid, genezing, kracht en bemoediging, bescherming en voorziening.

Weekvers: 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.