Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vijf doelen van Christus' wederkomst

Leestijd: 3 min.

Het is nuttig om te onthouden dat de tweede komst van Christus is bepaald om een aantal verschillende doelen te bereiken. Elk van deze doeleinden vormt één belangrijk aspect van Christus’ tweede komst, één belangrijk deel van de totale gebeurtenis zoals deze in de Bijbel wordt voorzegd. In bepaalde opzichten wijken ze duidelijk van elkaar af, maar toch zijn ze in Gods plan met elkaar verweven.

In het kort kunnen we vijf belangrijke bedoelingen noemen waarvoor Christus zal wederkomen:

1: Christus zal komen voor de Gemeente. Hij zal wederkomen als de Bruidegom, om alle ware gelovigen als Zijn bruid tot Zich te nemen. Zij zullen met Christus verenigd worden, hetzij door opstanding uit de dood, hetzij door een onmiddellijke verandering in hun lichaam terwijl zij nog leven. In Johannes 14:3 geeft Jezus Zijn discipelen deze belofte: En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

2: Christus zal komen voor de nationale redding van Israël. De nationale overblijvenden van Israël, die de vuurgloed van de grote verdrukking hebben overleefd, zullen Jezus gaan erkennen als hun Messias en zullen zo met God verzoend en opnieuw in Zijn gunst en zegen hersteld worden. Dit is voorzegd in de belofte van God door Jesaja, en door Paulus geciteerd in Romeinen 11:26–27: En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

3: Christus zal komen voor de omverwerping van de Antichrist en satan zelf. Dit is voorzegd in 2 Thessalonicenzen 2:8: En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst (parousia).

4: Christus zal komen om de volken te oordelen. Hij voorzegt dit zelf in Mattheüs 25:31–32: Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

5: Christus zal komen om Zijn duizendjarig koninkrijk (millennium) op aarde te vestigen. Dit staat onder andere beschreven in Mattheüs 25. De tijdsperiode waarin Christus zal regeren staat vermeld in Openbaring 20:4 waar over de martelaren van de grote verdrukking geschreven staat: ...Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. (Het Latijnse woord voor ‘een periode van duizend jaren’ is ‘millennium’).

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat in de heftige tijden die nog zullen komen voor Israël, U en Uw Zoon Jezus hun redding en toevlucht zullen zijn. Ik doe U voorbede voor hen, opdat U hun ogen zult openen voor Jezus de Messias! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

  • Bid om een toenemende verkoop van Dereks materiaal op de nieuwe DPM-Zuid Afrika website online shop.
  • Bid dat meer luisteraars worden beïnvloed door Dereks radio-programma´s die worden uitgezonden in Zuid Afrika.

GETUIGENIS ZUID AFRIKA:

  • Dereks radioprogramma´s worden dagelijks uitgezonden via een christelijk station in Cape Town, dat nu meer uitzendingen wil verzorgen!
  • Michelle, een radioluisteraar van Impact Radio in Pretoria deelde: Ik heb nu ongeveer twee jaar lang geluisterd naar Derek Prince en heb pas ontdekt dat het werk een basis heeft in Zuid Afrika - prachtig! Ik wil graag weten of u een kerk kunt aanbevelen, en ik wil gedoopt worden en ik wil daarvoor graag hulp hebben.

Weekvers: 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.