Shop Doneer

Aanbid Hem in waarheid

Leestijd: 3 min.

Jezus zei in Johannes 4 dat alleen de gesteldheid van ons hart onze aanbidding aanvaardbaar maakt voor God. Hij sprak hierover met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. De vrouw begon te praten over de rivaliteit tussen Jeruzalem en Samaria, die beide centra waren van aanbidding. Maar toen ze begon te discussiëren over de geografische claims van beide steden, bracht Jezus op verrassende wijze een nieuwe en onverwachte wending in het gesprek.

Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt immers wie hem zo aanbidden. God is Geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:21-24)

Jezus’ woorden tot deze vrouw waren profetisch. Binnen honderd jaar na dit gesprek werd Jeruzalem verwoest en werd het voor de Joden onmogelijk om op die geografische plaats nog te aanbidden. Echter, nog voordat de tempel werd verwoest, zorgde God voor een alternatieve plaats om Hem te aanbidden. Hij verlegde de vereiste van een geografische plaats naar een geestelijke voorwaarde. De geestelijke voorwaarde die Jezus hier stelde, was: aanbid in geest en in waarheid.

God zoekt namelijk aanbidders van deze soort. Dit is voor mij een van de meest opwindende en verbazende uitspraken in de hele Bijbel: de almachtige God zoekt mensen die Hem aanbidden!... Jezus zei: ,,De Vader zoekt naar aanbidders van deze soort. De soort die Hem aanbidt in geest en in waarheid.” Laten we deze twee geestelijke, innerlijke voorwaarden eens bestuderen, beginnend met de tweede: ‘in waarheid’. Daarvoor kijken we in het boek Openbaring, waar een aantal mensen wordt opgesomd op die uiteindelijk worden geweerd uit Gods aanwezigheid:

Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoererij bedrijven, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. (Openbaring 21:8)

Kijk vooral eens naar de laatste categorie: ‘alle bedriegers’. Leugenaars kunnen geen toegang krijgen tot Gods machtige aanwezigheid. Daarom moeten we Hem aanbidden ‘in waarheid’. Een sprekend voorbeeld van dit feit staat in Handelingen 5: de geschiedenis van Ananias en Saffira. Ze verkochten een stuk land, brachten daarvan een offer, en legden het aan de voeten van de apostelen. Het offer bestond echter niet uit de volledige opbrengst van het land, terwijl ze deden alsof dit wel zo was. Een deel van het geld hadden ze achtergehouden. Dat kostte hen het leven. Vlak na elkaar vielen ze dood neer in de aanwezigheid van God (zie Handelingen 5:1-11). Er is geen duidelijker waarschuwing dat leugens en onoprechtheid niet kunnen bestaan in de aanwezigheid van God, en daar dus ook niet kunnen binnengaan. Dit principe komen we ook tegen in de eerste Johannesbrief:

En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. (1 Johannes 1:5-6)

Als we in Gods aanwezigheid komen, dan komen we in het licht. Daar is geen plaats voor duisternis. In Gods licht past geen onoprechtheid of dingen achterhouden. Alles moet volledig open en transparant zijn. In de tekst lezen we dat wij gemeenschap met Hem hebben. Gemeenschap en aanbidding gaan samen. Zowel gemeenschap als aanbidding vereisen absolute eerlijkheid, oprechtheid en openheid. Laten we God dus aanbidden in waarheid.

Gebed van de dag

Heer, ik wil wandelen en leven in Uw licht. Ik wil U aanbidding in het licht, totaal oprecht en zuiver en in Uw waarheid. Dank U wel voor de voorrecht, en dat Uw licht schijnt in alle uithoeken van mijn leven, zodat het is tot Uw eer. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

De situatie van de kerken in Sri Lanka verslechtert, daar veel kleine kerken worden gesloten. Toch is het onderwijs van DPM-India directeuren Elsie en Danny versterkend en bemoedigend voor veel voorgangers. Bid dat de situatie verbetert, en dat kleine, Geestvervulde gemeenten het land kunnen beïnvloeden met gebruik van Dereks onderwijs.