Shop Doneer

Alle doden zullen opstaan

Leestijd: 3 min.
De Pijlers - dag 271


God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17:30-31

Alle doden zullen opstaan

Wat wacht iedere vertrekkende ziel als deze overgaat van de tijd in de eeuwigheid? Wat is er aan de andere kant van de tijd?
Ongetwijfeld zijn er vele mysteries en onbekende dingen die iedere vertrekkende ziel kan verwachten, waarover de Bijbel niet de sluier oplicht, die de tijd van de eeuwigheid scheidt. Maar voorbij de directe drempel van de eeuwigheid openbaart de Bijbel wel twee dingen die uiteindelijk beschikt zijn voor alle zielen: de opstanding der doden en het eeuwig oordeel.
De openbaring dat alle mensen weer uit de doden zullen worden opgewekt, zet Paulus duidelijk uiteen in 1 Korinthiërs 15:22: Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Net zoals de dood het universele lot is van allen, door hun afstamming van Adam, zo is ook de opstanding uit de doden Gods universele beschikking voor allen. En dit is mogelijk gemaakt door de dood en opstanding van Jezus Christus.
Op deze universele beschikking van de opstanding uit de doden maakt de Bijbel slechts één uitzondering, en de uitzondering die in dit geval gemaakt wordt, is volkomen logisch. Degenen die nooit zullen sterven hoeven niet uit de dood te worden opgewekt. Dit wordt door Paulus vermeld in 1 Korinthiërs 15:51-53:
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
Als Paulus hier zegt wij zullen wel niet allen ontslapen, dan heeft hij het alleen over christenen. Hij bedoelt dat alle ware christenen die leven ten tijde van Christus’ terugkeer voor Zijn Gemeente, niet zullen ontslapen - dat wil zeggen: niet zullen slapen, niet zullen sterven. In plaats daarvan zullen hun lichamen in een oogwenk en op wonderbaarlijke wijze veranderd worden en zij zullen uitgerust worden met lichamen van een volkomen nieuwe en bovennatuurlijke aard. Vergankelijkheid zal door onvergankelijkheid worden vervangen, sterfelijkheid door onsterfelijkheid. Daarna zal er geen verdere mogelijkheid meer zijn van dood of opstanding uit de doden.
Naast deze groep van ware christenen die zullen leven ten tijde van Christus’ wederkomst, mogen we de mogelijkheid openlaten voor twee andere uitzonderingen op de universele bestemming van opstanding uit de doden. Die uitzonderingen zien we in Henoch en Elia, de twee mannen die in het Oude Testament genoemd worden en direct van de aarde zijn overgegaan naar de hemel, zonder dat zij de dood hebben gezien.
De Bijbel geeft nergens duidelijke of bepaalde details van hoe de uiteindelijke ervaring zal zijn van deze twee mannen. Maar één ding blijft zeker: degenen die nooit sterven, zullen nooit uit de dood opgewekt behoeven te worden. Aan de andere kant openbaart de Bijbel duidelijk, dat allen die wél sterven, ook uit de dood zullen worden opgewekt.
Vader, dank U wel voor het heerlijke besef dat als ons in dit leven al geliefde broeders en zusters in Christus zijn ontvallen, het bovenstaande ook betekent dat we hen zullen terugzien en dat de ‘prikkel’ van de dood daardoor verdwenen is. Dank U voor Goddelijke troost voor hen die rouwen, maar ook voor mij en al mijn geliefden voor wie deze Bijbelse waarheden die hoop geven. Amen.
Een mooi lied om te luisteren bij de boodschap van vandaag is ‘Jezus Overwinnaar’: