Shop Doneer

Bevrijd van de vloek

Leestijd: 1 min.
Vandaag zullen we nog wat dieper ingaan op het bereik van onze verlossing door Christus. De Bijbeltekst die we gaan lezen, staat in Galaten 3:13,14:
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Paulus verwijst hier naar het boek Deuteronomium, en citeert uit de wet van Mozes. In dit gedeelte zegt God dat iedereen die wordt gedood door ophanging aan een boom, onder een vloek komt (het woord boom of 'het hout' verwijst natuurlijk naar het kruis). Het bewijs dat iemand onder de vloek komt, wordt dus geleverd doordat deze persoon aan het hout hangt.
Om ons van de vloek van de wet te bevrijden, werd Christus tot een vloek voor ons. Dit werd zichtbaar geïllustreerd doordat Hij aan het kruis hing. Het was nodig dat Jezus een vloek werd, omdat de vloek van God zich richt op alle zonde en ongehoorzaamheid.
Het geheim van wat er plaatsvond aan het kruis is dat er een goddelijke omwisseling plaatsvond - een ruil, die met natuurlijke ogen niet gezien kon worden, maar die alleen begrepen kan worden begrepen door goddelijke openbaring door de Heilige Geest en door Gods Woord. Jezus werd een vloek - Hij droeg de vloek die werd veroorzaakt door de zonde en ongehoorzaamheid - opdat wij, in ruil daarvoor, door geloof in Hem, toegang zouden hebben tot de zegen die het gevolg was van zijn zondeloze gehoorzaamheid.

Jezus, dank U voor uw werk aan het kruis. Dank U voor de openbaring Heer, dat Jezus tot een vloek werd, om mij te bevrijden van de vloek van de wet. Heer, leer mij om elke dag te leven in de vrijheid en de zegen die u voor mij bewerkte. Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat ik de zegen zou ontvangen. Amen.