Shop Doneer

Blijf niet veraf

Leestijd: 3 min.

Vier extra verzen uit psalm 69 zijn in het Nieuwe Testament specifiek op Jezus toegepast. Ten eerste citeerde Jezus vers 5 over zichzelf (zie Johannes 15:25):

Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd.

En vers 9:

Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder.

Jezus' eigen volgelingen en zelfs Zijn familieleden, lieten Hem in de steek (zie Markus 3:21 of Johannes 7:3-5). Vers 10 heeft betrekking op Jezus die de tempel reinigt in Johannes 2:17:

Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen.

Vers 22, tenslotte, werd vervuld toen Jezus aan het kruis hing (zie Mattheüs 27:34, 48):

Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

Deze dingen zijn David nooit overkomen, maar de Geest van de Messias sprak door hem heen over de dingen die Jezus zou gaan ervaren aan het kruis. In 1 Petrus 1:10-11 legt de apostel uit hoe de profeten uit het Oude Testament in de eerste persoonsvorm konden spreken over dingen die hen zelf nooit waren overkomen, maar die vervuld werden in het leven van Jezus. Petrus zegt:

Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.

Laten we nu even kijken naar het verslag van de kruisiging, in Mattheüs 27:35. Hier wordt een andere Messiaanse psalm (Psalm 22) aangehaald:

Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.

Ik verbaas me over de soberheid van de evangelisten, die simpelweg schrijven: Zij kruisigden Hem. Zij geven ons geen beeld van bloed of de folterende pijn die Hij leed. Iedere willekeurige moderne schrijver of journalist die gevraagd zou worden de kruisiging te beschrijven, zou pagina's besteden aan de details. Maar het Nieuwe Testament laat het over aan de Heilige Geest om toe te voegen wat we moeten weten.

Stel je eens voor hoe de soldaten de kleding onder elkaar verdeelden. In het algemeen wordt aangenomen dat mensen in die tijd vier kledingstukken droegen. Omdat er ook vier soldaten waren, nam iedere soldaat waarschijnlijk één kledingstuk, maar ze wierpen het lot over het naadloze kleed, dat te kostbaar was om onderling te verdelen. Ziet je hoe nauwkeurig de Bijbel is?! Het eindresultaat: Jezus werd publiekelijk tentoongesteld - volkomen naakt aan het kruis.

Hoe zat het met de vrouwen die Jezus volgden? De enige drie vrouwen die dicht bij het kruis kwamen waren Zijn moeder Maria, Zijn tante Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena (zie Johannes 19:25). De anderen bleven op afstand. Ook dit feit is volgens mij weer een aanwijzing is dat Jezus inderdaad naakt aan de wereld werd tentoongesteld. Onze mooie schilderijen van de kruisiging die Jezus afschilderen met een lendendoek, een beetje bloed op Zijn handen en voeten en een zorgvuldig geplaatste doornenkroon op Zijn hoofd, geven ons geen goed beeld van wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Toch onderging Jezus onze schande, zodat jij en ik bevrijd konden worden van schaamte, om deel te hebben aan Zijn heerlijkheid. Blijf niet veraf, maar kom dichterbij!

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat ik elke schaamte af mag leggen en niet langer gehinderd hoef te worden door gevoelens van schande en verlegenheid. Wat bent U toch een Held, zoals U alles doorstond om mij vrij te maken. Help mij om U hierin te volgen, zodat ik ook anderen mag helpen vrij te komen van schaamte. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.