Shop Doneer

Boze geesten eruit!

Leestijd: 3 min.
Thema: Onze aanvalswapens: verkondiging
We hebben gezien dat het eerste gevolg van Paulus’ prediking in Efeze een bovennatuurlijke bevestiging was van zijn boodschap door wonderen. Een tweede gevolg was dat boze geesten zich manifesteerden en uitgedreven werden. In Handelingen 19:13-16 kunnen we lezen:
En enkelen van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten.
Een belangrijk onderdeel van de bediening is satans geheime gezanten of ‘agenten’ aan het licht te brengen. Dat zijn demonen of boze geesten. Er wordt grote vooruitgang geboekt in de bediening van Gods Woord, als deze boze geesten aan het licht gebracht worden. Dat is wat hier ook gebeurde. Ik ben onder de indruk van wat de boze geest zei: ,,Jezus ken ik, van Paulus heb ik gehoord...'' Dat is in zekere zin een compliment, als de vertegenwoordigers van satan over een prediker zeggen: ,,Ik heb van hem gehoord; hij is berucht...''
Het derde gevolg van Paulus' prediking was dat de occulte grip en invloed op een hele stad verbroken werd, zoals beschreven is in Handelingen 19:17-19:
En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.
Zie je dit? Een heleboel mensen waren gelovig, maar waren desondanks toch bezig met allerlei occulte zaken. Deze mensen hadden één voet in Gods koninkrijk en één in satans kamp. Die situatie is vergelijkbaar met de Kerk van tegenwoordig. Hoeveel mensen die zich christen noemen, raadplegen toch horoscopen of zoeken raad in het occulte? Maar toen ze deze beangstigende demonstratie van de realiteit van satans macht zagen, besloten ze zich volledig over te geven aan God, en satan de rug toe te keren. Om deze beslissing kracht bij te zetten, brachten ze al hun occulte boeken of rollen waarin de occulte kennis van magie beschreven stond bij elkaar en verbrandden die. De gezamenlijke waarde daarvan was vijftigduizend zilverstukken, wat vandaag neerkomt op ongeveer 3 miljoen dollar! Iets soortgelijks zou vandaag moeten gebeuren in bijna elke grote stad van de Westerse wereld! In Handelingen 19:20 lezen we over het effect van deze gebeurtenissen:
Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.
De kracht achter deze geweldige gebeurtenissen was het Woord van de Heer. Paulus’ bediening van het Woord, meer dan twee jaar lang op dagelijkse basis, had dramatische en machtige gevolgen. Satans rijk stond in die streek op zijn grondvesten te schudden. In Handelingen 20:20,26-27 staat Paulus’ eigen verslag over zijn werk in Efeze:
…Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker… Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen.
Paulus spreekt hier over zijn bediening, die was zonder terughouden en zonder compromis. Dat is het soort prediking van Gods Woord dat dergelijke effecten teweegbrengt. En dat soort prediking hebben we vandaag nodig, als wapen in de geestelijke strijd om ons land!

Lieve Heer, met David wil ik zeggen: Heer, zie of (ook) bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Als er in mijn leven invloeden zijn van geestelijk overspel of afgoderij door occulte bindingen, maak mij daarvan vrij Heer, in Jezus’ machtige naam! Vul mij en mijn omgeving met ontzag voor U, de levende God, zodat ik Uw Woord verkondig. Amen!