Shop Doneer

Christus vervulde de wet door Zijn volmaakte leven

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 103

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
(Galaten 3:24)

Christus vervulde de wet door Zijn volmaakte leven
De afgelopen vier dagen hebben we de vier belangrijkste doelen doorgenomen waarvoor de wet van Mozes werd gegeven:
1. De wet werd gegeven om de mens zijn zondige toestand te tonen.
2. De wet liet de mensen ook zien dat zij als zondaren niet in staat zijn zichzelf door eigen pogingen rechtvaardig te maken.
3. De wet diende om door profetie te voorzeggen dat de Verlosser moest komen en dat de mens door Hem werkelijk verlossing en gerechtigheid zou kunnen ontvangen.
4. De wet heeft gediend om Israël gedurende de vele eeuwen van hun verstrooiing als een afgescheiden volk te bewaren, zodat zij zelfs nu nog bewaard worden voor de bijzondere bedoelingen die God bezig is voor hen uit te werken.
Ons onderzoek naar het verband tussen de wet en het Evangelie zou niet volledig kunnen zijn zonder de woorden in aanmerking te nemen die Christus zelf heeft gesproken aangaande Zijn houding en verhouding tot de wet. In Mattheüs 5:17-18 zegt Hij:
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
In welke zin heeft Christus de wet vervuld? Allereerst vervulde Hij de wet persoonlijk door Zijn eigen vlekkeloze gerechtigheid en door het onberispelijk en voortdurend onderhouden van iedere instelling. In Galaten 4:4-5 zegt Paulus:
Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.
Let op de zinsnede ‘geboren uit een vrouw, geboren onder de wet’. Door Zijn geboorte als een mens was Jezus Christus als Jood onderworpen aan alle instellingen en verplichtingen van de wet. Deze vervulde Hij volkomen gedurende Zijn hele levensloop op aarde, zonder ooit een haarbreedte af te wijken van alles wat van iedere Jood onder de wet verlangd werd. In deze zin was Jezus Christus de enige van iedereen die ooit onder de wet zijn gekomen, die deze volkomen is nagekomen.

Heer Jezus, wat is het toch bijzonder dat U de enige volmaakte vervuller bent van de wet, die deze wereld ooit heeft gezien. En die volmaaktheid van U heeft U vervolgens ook nog ‘overdraagbaar’ gemaakt voor mij en voor miljoenen op de aarde die dit uit eigen kracht nooit hadden gekund. Dank U wel! Amen.