Shop Doneer

De Bijbel - Gods geschreven Woord

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 15

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid...
(2 Timotheüs 3:16)

De Bijbel - Gods geschreven Woord

Deze week zullen we het gezag van Gods Woord bestuderen.
Laten we vandaag beginnen met het lezen van de woorden van Christus zelf, zoals die worden weergegeven in Johannes 10:34-36. Christus spreekt hier tot de Joden en staaft Zijn bewering dat Hij de ‘Zoon van God’ is, wat door de Joden wordt betwist. Ter ondersteuning van Zijn uitspraak citeert Christus vanuit het boek Psalmen in het Oude Testament dat Hij aanduidt met de woorden ‘uw wet’. En we lezen daar:
Jezus​ antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent ​goden? Als de wet hén ​goden​ noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader ​geheiligd​ en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
In dit antwoord maakt Jezus zelf gebruik van de twee titels die sindsdien meer dan alle andere titels door Zijn volgelingen gebruikt zijn om er de Bijbel mee aan te duiden. De eerste van deze titels is ‘het Woord van God’; de tweede is ‘de Schrift’. Het is nuttig om te gaan kijken wat deze twee belangrijkste titels ons te zeggen hebben over het karakter van de Bijbel.
Toen Jezus de Bijbel ‘het Woord van God’ noemde, gaf Hij daarmee te kennen dat de daarin geopenbaarde waarheden hun oorsprong niet hadden bij de mens, maar bij God. Hoewel er op velerlei manieren heel veel verschillende mensen zijn gebruikt om de Bijbel voor de wereld beschikbaar te maken, zijn zij allemaal louter instrumenten of kanalen. In geen enkel geval is de boodschap of de openbaring van de Bijbel bij de mens ontstaan, maar steeds en alleen bij God zelf.
Aan de andere kant, toen Jezus de tweede titel gebruikte – ‘de Schrift’ - doelde Hij daarmee op een van Godswege bepaalde beperking van de Bijbel. De woorden ‘de Schrift’ betekenen letterlijk ‘datgene wat geschreven is’. De Bijbel bevat niet de totale kennis of het volledige plan van de Almachtige God in ieder aspect of detail. Hij bevat zelfs niet alle goddelijk geïnspireerde boodschappen die God ooit door menselijke instrumenten heen gegeven heeft. Dit wordt gestaafd door het feit dat de Bijbel zélf op vele plaatsen refereert aan de uitspraken van profeten waarvan de woorden niet staan opgetekend in de Bijbel.
Daarom zien we dat de Bijbel, hoewel helemaal waar en gezaghebbend, ook selectief is. Zijn boodschap is in de eerste plaats bedoeld voor mensen en wordt uitgedrukt in woorden en termen die menselijke wezens kunnen begrijpen. Zijn centrale thema en doel is het geestelijk welzijn van de mens. Hij openbaart voornamelijk de aard en de gevolgen van de zonde, en de weg van uitredding uit de zonde en zijn consequenties, door geloof in Christus.
Dank U wel Heer, dat de Bijbel – Uw levende, altijd sprankelende en vernieuwende Woord – in mij is komen wonen door Uw Heilige Geest. Daardoor is Uw Woord een krachtbron die voortdurend in mij woont, bij mij is en met mij meegaat op mijn levensreis. Dank U dat ik Uw woorden steeds mag koesteren. Amen.