Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De ergste afwijzing

Leestijd: 2 min.
Gisteren hebben we gelezen hoe God door de mensen verworpen en afgewezen werd. Maar Jezus onderging een dubbele verwerping: eerst van mensen en daarna van God zelf. De laatste ogenblikken van Jezus aan het kruis worden beschreven in Mattheüs 27: 45-51: En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. En meteen liep een van hen snel toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

Voor het eerst in de geschiedenis van het universum bad de Zoon van God, zonder dat de Vader Hem antwoordde. God wendde Zijn ogen van Zijn Zoon af. God hield zich doof voor Zijn roepstem. Waarom? Omdat Jezus op dat moment aan onze zonde gelijkgesteld werd. De houding van God de Vader tegenover Jezus moest de houding van Gods gerechtigheid tegenover onze zonde zijn - de weigering van gemeenschap. Een volledige, absolute verwerping. Jezus verdroeg dat, niet in Zijn eigen belang, maar om Zijn ziel tot een zoenoffer voor ons te maken. Stelt u zich die verschrikkelijke duisternis eens voor. Denk aan de eenzaamheid, het gevoel volkomen verlaten te zijn - eerst door de mensen, daarna door God. U en ik hebben een zekere mate van afwijzing gekend, maar nooit die mate. Jezus dronk de beker van afwijzing tot het bittere einde. Hij zou nog vele uren langer aan het kruis hebben kunnen leven, maar op dat moment van diepste verwerping stierf Hij, letterlijk, aan een gebroken hart. (Als water en bloed zich scheiden in het stoffelijk overschot van een mens, dan is dat medisch gezien, indicatie voor een 'letterlijk' gebroken hart! Lees vanuit deze medische achtergrond Johannes 19:34).Waardoor werd Zijn hart gebroken? Door afwijzing! En kijkt u eens naar het dramatische, ogenblikkelijke gevolg: En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden... (Mattheüs 27:51)

Wat betekent dit? Het betekent dat de barrière tussen God en mens verdwenen was. De deur was geopend voor de mens, om zonder schaamte, zonder schuld en zonder angst tot Hem te komen. Jezus droeg onze afwijzing, zodat wij Zijn acceptatie zouden kunnen ervaren. Dat was de betekenis van het gescheurde voorhangsel. De afwijzing van Zijn Vader was meer dan Jezus kon verdragen. Maar prijs God, het resultaat was voor ons een directe toegangsweg tot God.
Heer, ik kan me niet voorstellen hoe het was voor U om zo'n afwijzing te ervaren dat U stierf aan een gebroken hart. Ik wil erbij stil staan dat U dat voor mij over had, om daarmee de weg voor mij vrij te maken naar God de Vader, en door Hem geaccepteerd te worden. Dank U wel! Amen.