Shop Doneer

De overwinnende gemeente

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 42

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
(1 Johannes 2:14b)

De overwinnende gemeente
Gisteren stelde ik dat in de eerste plaats de plaatselijke gemeente de functie heeft om diepgaand, praktisch bijbelonderwijs te geven. Alleen hierdoor kan de gemeente van Jezus Christus, als geheel, groeien in kracht en anderen in Christus’ Naam doen delen in de overwinning van Golgotha, en zo de taak volbrengen die haar is opgedragen door haar Heer en Meester.
Dit stemt overeen met het beeld van een overwinnende Gemeente aan het einde van dit tijdperk dat ons wordt gegeven in Openbaring 12:11, waar we lezen: En zij (de christenen) hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis...
Hier worden de drie elementen van de overwinning geopenbaard:
a) het bloed
b) het woord
c) ons getuigenis
Het bloed is het teken en zegel van Christus’ volbrachte werk aan het kruis en van al datgene dat hierdoor tot onze beschikking komt aan kracht en overwinning. Door het Woord, en door het Woord alleen, leren we al datgene kennen en begrijpen wat Christus’ bloed voor ons gekocht heeft. Ten slotte, door te getuigen van wat het Woord openbaart over het bloed, maken we de overwinning over satan reëel en effectief in onze persoonlijke ervaring.
Wanneer we dit goddelijke plan voor overwinning over satan bestuderen, zien we weer opnieuw dat het Woord een centrale plaats inneemt. Met onvoldoende kennis van het Woord kunnen we de juiste waarde en kracht van Christus’ bloed niet begrijpen en zal ons christelijk getuigenis echte overtuigingskracht en gezag missen. Het totaal van Gods plan met Zijn volk concentreert zich rondom de kennis van Zijn Woord en de bekwaamheid om dit toe te passen. Zonder deze kennis bevindt de gemeente van vandaag zich in dezelfde situatie als Israël in de dagen van Hosea, over wie de Heer in Hosea 4:6 verklaarde:
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen.
Een gemeente die de kennis van Gods Woord verwerpt, moet met zekerheid onder ogen zien dat God zelf haar verwerpen zal en dat ze vernietigd zal worden door de hand van haar grote tegenstander, de duivel.

O, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed! Elke duivelse macht is verbroken door Zijn kracht! Dank U Heer Jezus, voor de wonderwerkende, voortdurend reinigende kracht die in mijn leven werkzaam is door Uw offer dat voor eens en altijd genoeg is. Ik prijs Uw naam! Amen.