Shop Doneer

Je geest: God-bewust

Leestijd: 3 min.

Gods Geest (die leven is) kwam naar beneden en werd door de Schepper in de geest van de mensheid geblazen. Daarom is de geest van de mens de hoogste en belangrijkste van de drie onderdelen van onze persoonlijkheid. En de belangrijkste functie van de geest is eenheid en gemeenschap met God. De geest moet daarom niet gedicteerd worden van beneden (vanuit de ziel en het lichaam), maar van bovenaf (door de Heilige Geest). In 1 Korinthiërs 6:17 staat één van de meest wonderlijke stellingen die je in de Bijbel kunt vinden. In deze tekst waarschuwt Paulus tegen hoererij en zegt:

Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, ‘zullen tot één vlees zijn’ (vers 16).

In dezelfde context zegt hij vervolgens:

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (vers 17)

Zie je dat de Bijbel hier een verband legt tussen de seksuele gemeenschap of eenwording, en de geestelijke gemeenschap of eenwording met God? Zo echt is namelijk de gemeenschap die mogelijk is met God! Net zoals een man en vrouw seksueel één kunnen worden door lichamelijke gemeenschap, zo kan iemands geest geestelijk één worden met God door gemeenschap met Hem. Dit is het unieke en grote voorrecht dat de menselijke geest mag ervaren door het verzoenende offer van de Heer Jezus: onze geest krijgt een directe, persoonlijke relatie met God, waarin je eenheid beleeft met Hem. Het resultaat van het contact tussen onze menselijke geest en Gods Geest, is dat we Gods hart, Zijn gedrag en Zijn reacties gaan weerspiegelen. We kijken naar twee voorbeelden hiervan, uit het leven van Jezus en uit het leven van Paulus.

De evangeliën vertellen ons drie dingen over de relatie tussen Jezus en de Heilige Geest: Hij zuchtte in de Geest, Hij verheugde zich in de Geest en kreunde in de Geest. En waar de Bijbel zegt ‘in de Geest’, daar maakt ze een zorgvuldig onderscheid met de ziel. Jezus weerspiegelde Gods houding en Gods reactie in elk van deze drie situaties. Zijn zucht was de zucht van God over een generatie die een ‘teken’ wilde zien (Markus 8:12). Zijn vreugde was Gods vreugde over de mensen die naar het evangelie hadden geluisterd en erop hadden gereageerd met kinderlijke onbevangenheid (zie Lukas 10:21). Zijn kreunen ging over het vreselijke verdriet dat hij had na het overlijden van Lazarus (zie Johannes 11:33). Het tweede voorbeeld gaat over Paulus. In Handelingen 19:21 staat:

…toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: ‘Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien’ (Handelingen 19:21).

Gods doel voor Paulus’ leven was zo zeer deel van zijn geest was geworden, dat het ook zijn eigen doel was geworden.

Zie je hoe je dit principe kunt toepassen op jouw eigen leven als discipel van Jezus? We moeten ons afvragen: als ik me iets voorneem, doe ik dat dan vanuit mijn geest, of vanuit mijn vlees? Wat Paulus eigenlijk zegt is: “Ik ben vastberaden. Als ik Gods doel en voornemen weet, dan is dat wat ik zonder twijfel zal doen, want ik maak mijn beslissingen in de geest.” In het volgende hoofdstuk zien we zelfs dat Paulus vastberaden boeien en verdrukkingen tegemoet gaat, maar zich nergens zorgen over maakt, want doordat hij zijn geest één heeft gemaakt met Gods Geest, zijn zijn doelen één geworden met Gods doelen, die hij met blijdschap volbrengt (zie Handelingen 20:22-24).

Gebed van de dag

Heer, ik wil leren van Paulus, die met zijn geest (verbonden met Uw Geest) maar één plan voor ogen had: Uw plan. Nog veel meer geldt dat voor de Heer Jezus, die Zich dwars door lijden heen totaal vereenzelvigde met Uw plan… om mij en alle mensen die U aanvaarden, voor eeuwig te redden! Wat een genade Heer! Maakt U ook mijn geest zo een met Uw Geest, dat ook ik die loop met blijdschap volbreng. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.