Shop Doneer

Wie is de Heilige Geest? Deel 3

Leestijd: 10 min.

De Heilige Geest maakt zich aan ons bekend door de Bijbel. Maar wat zegt de Bijbel over Hem? De eerste openbaring over de persoon van de Heilige Geest vinden we in Zijn naam: Hij is heilig. Daarom moeten we elke boodschap, iedere manifestatie en elke beweging die zegt geïnspireerd te zijn door de Heilige Geest toetsen aan deze standaard: is ze verenigbaar met Zijn heiligheid?

Van 'pinksteren' naar 'charismatisch'

Er wordt weleens gezegd dat je iets niet meer op zijn waarde kunt schatten als je ermee vertrouwd bent geraakt. Helaas geldt dat in sommige gevallen ook voor de dingen van de Heilige Geest. Dit zien we mijns inziens met name in de ontwikkeling van de Pinksterbeweging.

Toen de Kerk in het begin van de 20ste eeuw voor het eerst op grote schaal in aanraking kwam met de doop en de gaven van de Geest, was het beslist niet trendy of populair om als ‘pinksterchristen’ te worden bestempeld. Daar hingen direct bepaalde vooroordelen aan. De eerste pinksterchristenen waren, voor het merendeel, niet hoog opgeleid. Daardoor zei men: pinksterchristenen komen van de verkeerde kant van het spoor – uit de arbeiderswijken. Ze doen en zeggen rare dingen en hebben vaak wettische ideeën over heiligheid. Door die vooroordelen hing er dus een prijskaartje aan om tot deze stroming te behoren. Hun ervaringen waren niet goedkoop.

Er wordt weleens gezegd dat je iets niet meer op zijn waarde kunt schatten als je ermee vertrouwd bent geraakt. Helaas geldt dat in sommige gevallen ook voor de dingen van de Heilige Geest. Dit zien we mijns inziens met name in de ontwikkeling van de Pinksterbeweging.

Toen de Kerk in het begin van de 20ste eeuw voor het eerst op grote schaal in aanraking kwam met de doop en de gaven van de Geest, was het beslist niet trendy of populair om als ‘pinksterchristen’ te worden bestempeld. Daar hingen direct bepaalde vooroordelen aan. De eerste pinksterchristenen waren, voor het merendeel, niet hoog opgeleid. Daardoor zei men: pinksterchristenen komen van de verkeerde kant van het spoor – uit de arbeiderswijken. Ze doen en zeggen rare dingen en hebben vaak wettische ideeën over heiligheid. Door die vooroordelen hing er dus een prijskaartje aan om tot deze stroming te behoren. Hun ervaringen waren niet goedkoop.

In de loop van de 20ste eeuw kwam daar verandering in – in het bijzonder met de komst van de charismatische beweging. De naam ‘charismatisch’ in plaats van ‘pinkster-’ leek te zorgen voor een soort opwaardering van pinksteren. Het werd ‘in’ om charismatisch te zijn. Het woord werd zelfs niet alleen meer voor christenen gebruikt. Ik weet nog hoe verbaasd ik was toen ik de media voor het eerst de uitdrukking ‘charismatisch’ hoorde toepassen op een nogal gewetenloze politicus.

Deze ontwikkeling, dat de term charismatisch wat minder beladen en wat meer gemeengoed werd, had voor- en nadelen. Een voordeel was dat de doop en de gaven van de Heilige Geest veel toegankelijker werden voor het hele Lichaam van Christus. Maar een negatieve kant was dat er bedieningen en andere praktijken ontstonden, waar het woord ‘heilig’ niet langer op van toepassing is. Bijvoorbeeld: oneerbiedig en ongepast taalgebruik met betrekking tot heilige zaken die God toebehoren; publieke bedieningen die gedreven worden door schaamteloze hebzucht, beargumenteerd met onbewezen uitspraken, of met beloften die niet worden ingelost; bizarre manifestaties die door gebrek aan geestelijke onderscheiding klakkeloos worden toegeschreven aan de Heilige Geest.

Dat deze dingen voorkomen in zogeheten christelijke bedieningen verbaast me overigens niet. Hebzucht en zelfgerichtheid zijn immers diep geworteld in onze menselijke natuur. Wat me echter wel verbaast, is dat miljoenen belijdende christenen dit gedrag blijkbaar accepteren als geïnspireerd door de Heilige Geest. Klaarblijkelijk is de tijd gekomen om eens opnieuw te kijken naar de Heilige Geest en Zijn wezen te leren kennen. Wat voor persoon is Hij?

Een nederige, onzelfzuchtige diensknecht

Ik weet nog hoe geschokt ik was toen ik voor het eerst besefte dat ‘dienen’ een deel is van de goddelijke natuur. In de huidige cultuur wordt ‘een dienstknecht zijn’ of ‘dienen’ door de meeste mensen ervaren als slaafs en minderwaardig; iets dat vermeden moet worden. Deze houding is één van de verkeerde invloeden van onze tijd en ze vergiftigt onze hedendaagse samenleving. Bovendien is ze onwaar.

Dienaarschap of dienstbaarheid is geen door mensen bedacht concept, maar vindt zijn oorsprong in het eeuwige; niet op de aarde, maar in de hemel. In eeuwigheid is Jezus de Zoon de blijmoedige, gewillige, gehoorzame dienstknecht van God de Vader. De Heilige Geest is op Zijn beurt de gehoorzame, onzelfzuchtige dienaar van God de Vader en God de Zoon. Hij klaagt niet dat Hij ‘slachtoffer’ is en eist ook niet Zijn ‘rechten’ op. Hij vervult op volmaakte wijze de rol die Hem is toebedeeld. Hij is de Helper van God.

De Heilige Geest strekt zich uit over alle eeuwigheden, van het onmetelijke verleden naar de onmetelijke toekomst

Een mooie illustratie hiervan vinden we in Genesis hoofdstuk 24, waarin beschreven wordt hoe Abraham van plan was om een bruid voor zijn zoon Izak te vinden. In deze tekst vinden we vier prachtige typeringen. Abraham staat voor God de Vader; Izak voor Gods Zoon Jezus; Rebekka staat voor de Bruid van Christus, de Kerk.

Maar hoe zit het met Abrahams dienstknecht? Hoewel zijn naam niet wordt genoemd, is hij eigenlijk de hoofdpersoon van het verhaal. Hij is de typering van de Heilige Geest. De dienstknecht in dit verhaal had maar één doel: een jonge vrouw vinden die de toekomstige bruid van Izak zou worden; haar voorbereiden, met sieraden tooien en haar tenslotte veilig naar de bruidegom brengen.

De Heilige Geest is met Pinksteren naar de aarde gekomen voor een soortgelijk doel. Hij is hier met een belangrijke opdracht: de Bruid van Christus (de Kerk) vinden, haar toerusten, haar tooien met sieraden en haar veilig door deze wereld leiden om haar aan Jezus te presenteren als een Bruid zonder vlek of rimpel.

Een verterend vuur

Eén van de manieren waarop de Heilige Geest zich manifesteert, is als vuur. De laatste keer dat we de Heilige Geest in de Bijbel tegenkomen, zien we Hem als ...zeven vurige fakkels voor de troon (zie Openbaring 4:5). De schrijver van Hebreeën doet een eenvoudige maar diepgaande uitspraak: Onze God is een verterend vuur. (Hebreeën 12:29)

Hij zegt niet dat God is áls een vuur, maar hij zegt dat God een vuur ís. Daarom moeten we God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied (Hebreeën 12:28). Niet met een slaafs ontzag, maar wel met de vreze des Heren, die rein is, die voor eeuwig stand houdt. (Psalm 19:10)

De Hebreeënschrijver heeft het niet over God de Vader of God de Zoon, maar over God de Heilige Geest. Hij is werkelijk een vuur – een verterend vuur. Op verschillende momenten in de geschiedenis van Israël kwam de Heilige Geest als een vuur op het volk. In de tabernakel in de woestijn, toen Aäron alle verschillende offers had gebracht, gebeurde het volgende:

Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. (Leviticus 9:24)

En opnieuw, nadat Salomo zijn gebed had beëindigd bij de inwijding van de tempel die hij heeft gebouwd:

...kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis. De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. (2 Kronieken 7:1-2)

Een ander voorbeeld zien we wanneer het volk Israël afvallig is en Elia van God antwoord krijgt op zijn gebed, op de berg Karmel:

Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God! (1 Koningen 18:38-39)

Elke keer als het vuur kwam en het volk op zijn aangezicht viel, was dat niet omdat men slechts onder de indruk was van een manifestatie. De mensen reageerden op de aanwezigheid van God zelf – God de Heilige Geest – die tot hen neerdaalde als een verterend vuur. In Zijn tegenwoordigheid waren ze lichamelijk niet in staat om rechtop te blijven staan.

Louteren of vernietigen?

Vuur kan overigens twee zeer verschillende effecten hebben; gunstige, maar ook gevaarlijke. Vuur kan louteren, zuiver maken, maar ook vernietigen. Zo is het ook met het vuur van de Heilige Geest. Het kan Gods zegen en genade brengen aan mensen die gehoorzaam zijn, maar ook Gods toorn en oordeel over hen die hooghartig en eigenzinnig zijn. Direct nadat het vuur op Aärons offer gevallen was in de tabernakel, gaat het verhaal verder:

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de HEERE. (Leviticus 10:1-2)

Wat een ernstige, ontzagwekkende les! Hetzelfde vuur dat Gods zegen schonk op het offer van Aäron die gehoorzaam was, bracht onmiddellijk de dood aan zijn twee zonen, die in Gods aanwezigheid kwamen met ‘vreemd vuur’ (in het Engels staat hier ‘profaan’, wat ‘heidens’ of ‘onheilig’ betekent). God heeft in Zijn Woord al vastgesteld hoe we Hem moeten benaderen: ...met ontzag en eerbied (Hebreeën 12:28) ...want door Hem hebben wij beide (Joden en heidenen) in één Geest (de Heilige Geest) toegang tot de Vader. (Efeze 2:18)

Het offeren van ‘onheilig vuur’, betekent God benaderen met arrogantie en eigenzinnigheid, in een andere geest dan de Heilige Geest. Daarom is het letterlijk van levensbelang om de

Heilige Geest te herkennen in Zijn verschillende verschijningsvormen en om te kunnen onderscheiden wat van Hem komt en wat namaak is.

De zonen van Aäron hadden misschien het gevoel dat ze een uitzonderingspositie hadden onder het volk Israël, en dat ze zelf mochten bepalen hoe ze zich tegenover God zouden gedragen. Volgens het geboorterecht zou Nadab zijn vader

Aäron opvolgen als Hogepriester, maar niets verschaft iemand het recht ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord. Een bepaalde status, het meemaken van grote wonderen of een grote populariteit; ze kunnen niet in de plaats komen van gehoorzaamheid aan God. God houdt er geen speciale, bevoorrechte elite groep kinderen op na die zonder consequenties Zijn geboden kunnen negeren.

Gods voorschriften in deze tijd

Het oordeel van God over de zelfverheerlijking van Nadab en Abihu toont ons dat de Heilige Geest alleen diegenen deelgenoot maakt van Zijn zegeningen, die zich houden aan Gods voorschriften. In deze tijd is Zijn eerste regel, Zijn eerste vereiste, dat we ons richten op de verhoging en verheerlijking van de Here Jezus Christus. Ten tweede is Zijn eis dat we bedachtzaam de aanwijzingen volgen die de Heilige Geest ons door de Bijbel heeft overgedragen.

Wil je de onderwijsbrieven per e-mail ontvangen? Meld je dan hier aan.

Derek Prince boeken

Deze onderwijsbrief is gebaseerd op onderwijs uit het boekje Wie is de Heilige Geest? van Derek Prince. Hij beschrijft de Heilige Geest als de minst begrepen Persoon in de Bijbel. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de vele tegengestelde beeldspraken die de Bijbel voor Hem gebruikt. Zo is Hij onder meer water en vuur; dienstknecht en leraar; Persoon en kracht... In Wie is de Heilige Geest? gaat Derek Prince in op een aantal van deze tegenstellingen, waardoor je deze derde Persoon van de Drie-eenheid beter zal leren kennen en begrijpen. Bestel de vernieuwde uitgave van dit boekje in onze webshop.

Wie is de Heilige Geest?

Als Derek Prince Ministries geloven wij in de kracht van het proclameren van Gods Woord. In lijn met Dereks onderwijs over de Heilige Geest, hebben wij een gelijknamige proclamatiekaart uitgegeven. Lees de proclamatie en bestel de kaart hier.

Wil je meer leren over het belang van proclameren? Bestel dan het boek De kracht van proclamatie van Derek Prince in onze webshop.

Download studie als pdf

Meer weten over de Heilige Geest?

Wil jij meer lezen over de Heilige Geest? Verdieping vindt je in het boekje 'Wie is de Heilige Geest?'.

Aantal Titel Prijs
Wie is de Heilige Geest? € 7,00