Shop Doneer

Een nieuw gebod...

Leestijd: 1 min.
In 1 Johannes 3:14 staat:
Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.
Opnieuw zien we hier een heldere tegenstelling: dood en leven. En de beslissende factor is liefde. De broeders (en zusters) liefhebben is leven, hierin tekortschieten is de dood. Een tussenweg tussen leven en dood bestaat niet. Dit is een feit in de natuurlijke wereld, letterlijk 'halfdood' bestaat niet, en het is eveneens waar in het geestelijke en het morele.
Liefhebben is een gebod. De Bijbel bevat vele geboden die gaan over verschillende gebieden van ons leven, maar Jezus vat ze allemaal samen in één gebod, dat boven alle andere staat:
En een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. (Johannes 13:34)
Door dit gebod te gehoorzamen, vervullen we de hele wet: Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: ,,Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'' (Galaten 5:14)
Liefde is het einddoel waarvoor alle andere geboden zijn gegeven: In zijn brief aan de jonge Timotheüs verwoordt Paulus prachtig wat dit uiteindelijke, ultieme doel van God, liefde, betekent voor onze omgang met elkaar als broers en zussen., maar ook wat voor gevaar er loert als we niet in de liefde blijven:
En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat.
Iedere religieuze activiteit waar geen liefde uit voortkomt, is verspilde moeite. Dit moet ons uitgangspunt zijn, als we ons hebben voorgenomen Gods geboden te gehoorzamen. Laten we ons afvragen: Is Gods liefde terug te vinden in alle terreinen van mijn leven?

Lieve Vader, ik wil die vraag stellen aan U: Is Uw Goddelijke liefde voor de mensen om mij heen te herkennen in alle terreinen van mijn leven? En Heer, als dit op enig gebied niet zo is, en er nog resten van onvergevingsgezindheid of bitterheid op de bodem van mijn hart liggen, neemt U dit dan weg door de kracht van Jezus' bloed. Amen.