Shop Doneer

Engelen zullen alle huichelaars terzijde stellen

Leestijd: 3 min.


Het oordeel over de huichelachtige slaaf voert ons tot een verdere belangrijke conclusie in verband met de gebeurtenissen die ons naar de rechterstoel van Christus leiden. Voordat de ware christenen worden toegelaten tot de plaats van de rechterstoel van Christus, zullen eerst alle huichelaars en valse christenen die zich onder Gods gelovige volk bevinden, worden verwijderd en het oordeel ontvangen dat hun toekomt.

Dit oordeel over huichelaars wordt beschreven in twee gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen, die Jezus vertelt in Mattheüs 13. Dit zijn de gelijkenis van het koren en het onkruid, en die van het sleepnet dat in zee geworpen wordt.

In de eerste gelijkenis vragen de slaven aan de eigenaar van de akker of zij moeten proberen het onkruid te verwijderen: De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. (Mattheüs 13:28-29)

Dit wijst erop dat het voor de dienaren heel moeilijk zou zijn om het onkruid van het koren te onderscheiden. Het is duidelijk dat dit niet het geval zou zijn als het onkruid mensen vertegenwoordigde die zich nooit voor hun geloof in Christus hadden uitgesproken.

In Mattheüs 13:37–43 legt Jezus de gelijkenis vervolgens volledig uit: Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Jezus duidt het onkruid aan als ‘de kinderen van de boze’. Hun aanwezigheid in de akker is niet toevallig. Ze zijn doelbewust door de duivel tussen het koren ‘gezaaid’. Het is deel van satans strategie om huichelaars te planten tussen de ware christenen. Het is een manier waarop hij het getuigenis van de Gemeente in diskrediet probeert te brengen.

Jezus zegt verder, dat in het oordeel aan het einde van dit tijdperk de engelen allereerst de valse christenen tussen de ware zullen weghalen en ze in een plaats van vuur zullen werpen waar er geween is en tandengeknars. Pas dán zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Eerst zullen de valse christenen worden verwijderd en daarná zullen de ware christenen zich manifesteren in de heerlijkheid van hun opstanding.

Gebed van de dag


Heer, wat een geweldig vooruitzicht, maar ook een heerlijke motivatie, om tot het einde toe stand te houden in het radicaal volgen van U en te leven onder de leiding van de Heilige Geest. Help mij altijd dicht bij U te blijven en Uw stem te volgen, tot het einde! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

  • Bid dat de nieuwe Hongaarse boeken (In Gods aanwezigheid en Koers houden in de storm) veel mensen zullen bereiken, en hen op Jezus wijzen.
  • Bid dat de Hongaarse kerken nieuwe gelovigen toerusten en versterken met Gods Woord. Bid dat velen Dereks materiaal zullen gebruiken.
  • Bid om de benodigde werkers voor het ontwerpen van covers voor de nieuwe boeken die zullen verschijnen (Heiligheid is geen optie, Volmaakte veiligheid, De eindtijd, wat gaat er gebeuren?).

ZENDINGSVERSLAG HONGARIJE

Kortgeleden hebben we een conferentie gehouden met als onderwerp Dereks boekKoers houden in de storm. Veel mensen in Hongarije worstelen met de problemen van het leven, en Dereks onderwijs heeft hen rijk gezegend. Het heeft veel gelovigen nieuwe visie gegeven, omdat ze Gods allesomvattende goedheid leerden zien te midden van het lijden.

Weekvers: Mattheüs 13:37-38

Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.