Shop Doneer

Ga nooit in op de twijfel die satan zaait

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we dat de mens het beeld is van Gods wezen, en dat dit de eerste reden is voor satans vijandschap tegen de mens. Vandaag kijken we naar de tweede reden waarom satan de mens haat: de mens is satans rivaal, want hij is bestemd om de plaats in te nemen waaruit satan juist gevallen was. In Genesis 3 zien we dat satan door zijn sluwheid de aanstichter was van de val van de mens.
De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven, maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan (Genesis 3:1-6).
Let op de drie stappen waarlangs satan de mens misleidde. Het eerste wat hij deed was het Woord van God in twijfel trekken. Hij vroeg: Is het echt zo dat God gezegd heeft...?
Ik geloof dat Eva de strijd verloor op het moment dat ze op die vraag inging. Satans tactiek is nooit veranderd. In veel kerken stellen mensen elkaar de vraag: Heeft God dat echt gezegd? Als we op die vraag ingaan, werken we ons in dezelfde gevaarlijke positie als die Eva koos. We kunnen ons niet veroorloven in te gaan op het in twijfel trekken van het Woord van God.
Ten tweede trok satan Gods goedheid in twijfel. Hij zei: Maar God weet, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende (vers 5).
Satans suggestie was dat God een onrechtvaardige, willekeurige despoot is die Zijn schepselen op een lager niveau houdt, afhankelijker, terwijl ze recht hebben op meer...
Ironisch is dat de verleiding, het lokaas dat satan aanbood, precies dezelfde motivatie was die zijn eigen val had veroorzaakt. Hij zei: U zult als God zijn (vers 5), of aan God gelijk. Hij had voor zichzelf al hetzelfde geclaimd - Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste (Jesaja 14:14).
De waarheid is dat de mens juist al was geschapen naar Gods beeld... Gelukkig heeft God na die verschrikkelijke val van de mens alles in het werk gesteld, ja zelfs letterlijk alles geofferd - Zijn eigen Zoon - , om de mens te herstellen naar Zijn oorspronkelijke plan!

Hemelse Vader, dank U wel dat U letterlijk alles heeft opgeofferd om ook mij terug te brengen in Uw oorspronkelijke plan. Help mij Heer, om in dat volbrachte werk te blijven staan en nooit ook maar een millimeter ruimte te geven aan de leugens van satan. Ik prijs U! Amen.