Shop Doneer

Geestelijke doofheid

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we over een hart dat de Heer hoort. Vandaag wil ik even stilstaan bij het tegenovergestelde: geestelijke doofheid. De Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, spreekt vaak over mensen die geestelijk doof zijn. Jezus zei over hen die Zijn gelijkenissen niet begrepen in Mattheüs 13:13-15 dat ze geestelijk doof waren:

Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen. (NBV)

Hier worden mensen geschetst die geen hart hebben om God te horen. Ze zijn innerlijk doof geworden. En er staat één belangrijke, bijna beangstigende uitdrukking in dit stukje: met hun hart begrijpen zij niets. In de grondtekst staat hier een uitdrukking die vertaald kan worden met: hun hart is niet gevoelig meer / hun hart is verdoofd. Vergelijk dit eens met wat God in het Oude Testament zei over Israël, in Psalm 95:7-8:

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw ​hart​ niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn.

En dan gaat Hij verder over de mensen die wel hun hart verhardden:

Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend ​hart, en zíj kennen Mijn wegen niet. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

Weet je, ik geloof dat er vandaag heel wat kinderen van God zijn die nooit echt Gods rust ervaren. Ze zwerven als het ware altijd maar in de woestijn, maar gaan eigenlijk nooit hun Beloofde Land binnen. Waarom niet? Ze hebben nooit geleerd te luisteren naar God. De enige manier om binnen te komen in de rust van God is Zijn stem te horen. Als je deze twee teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament combineert over mensen met ongevoelige harten (geestelijk doof), dan zie je drie kenmerkende woorden die de conditie van hun hart beschrijven: verdoofd, verhard en dwalend. Het sleutelwoord is dus 'gevoelig'. We moeten een innerlijke gevoeligheid ontwikkelen voor de Heer en Zijn stem.

Heb je ooit wel eens een blinde zien braille lezen? Heb je hun vingers met uiterste gevoeligheid en grote snelheid zien 'scannen' over de kleine puntjes op het papier? Als jij of ik onze vingers over die puntjes zouden strijken, zou het ons niets zeggen. Voor mij zouden het alleen wat bobbeltjes zijn op het oppervlak. Maar een blind iemand heeft zijn vingers net zo lang getraind tot uiterste gevoeligheid, dat hij precies kan zeggen wat de bobbeltjes betekenen. Voor hem of haar zijn het woorden met een boodschap. Op die manier moet je ook het ontwikkelen van een gevoelig hart zien. Ons hart moet zo zacht en ontvankelijk worden dat als de Heer spreekt, we Zijn stem horen en we de boodschap verstaan. Ik geloof dat dit de werkelijke sleutel is voor zegen en de weg om ons erfdeel binnen te gaan. Het is zo pijnlijk om al die mensen te zien die ronddolen in de wildernis, terwijl ze eigenlijk al in hun Beloofde Land hadden kunnen zijn. De enige reden is dat ze geen gevoelig hart ontwikkeld hebben om de stem van de Heer te verstaan. Mag ik je vandaag uitdagen, dat gevoelige, ontvankelijke hart te ontwikkelen?

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, dat ik niet als een geestelijk doof mens door het leven hoef te gaan, maar door uw Geest een gevoelig hart mag ontwikkelen en zo mijn Beloofde Land mag binnengaan. In het leren verstaan van Uw stem, mag ik Uw rust binnengaan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Er worden nieuwe boeken vertaald als gevolg van de toenemende vraag! Bid dat de boeken op tijd vertaald en gedrukt zullen zijn.
  • Onlangs zijn verschillende boeken van Derek gegeven aan een zendingsechtpaar in een deel van Kroatië waar geen charismatische kerken zijn. Bid dat deze boeken een grote hulp voor hen zullen zijn.

DANKPUNT KROATIË

Kortgeleden hebben we contact gekregen met een pastor die een ex-veroordeelde is, en nu is geroepen om te dienen in gevangenissen in heel Kroatië. We hebben hem boeken van Derek gegeven, want het is maar weinig mensen toegestaan religieuze lectuur te verspreiden onder gevangenen. De boeken werden met vreugde en veel waardering ontvangen.