Shop Doneer

Gehoorzaamheid

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 171

Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
(Galaten 3:2)
Gehoorzaamheid
Groepen christenen op verschillende plaatsen worden vandaag de dag bedreigd door dezelfde soort dwaling als die waartegen Paulus de christenen in Galatië waarschuwt. Er is een tendens om een bepaalde vorm op te leggen aan degenen die verlangen naar de gave van de Heilige Geest. De ‘juiste vorm’ varieert van groep tot groep. Op sommige plaatsen ligt de nadruk op de een of andere houding of een bepaald soort gedrag. Op andere plaatsen ligt de nadruk meer op speciale woorden of het herhalen van bepaalde zinnen.
Een dergelijke voorlichting van degenen die de Heilige Geest zoeken is niet noodzakelijk onbijbels. Het grote gevaar is echter wel dat de speciale houding of woorden in plaats van het geloof te versterken, een vervanging gaan vormen van het oprecht actief zoeken van de vervulling en volheid van de Heilige Geest. In plaats van de zoekers te helpen de Heilige Geest te ontvangen, wordt dit ontvangen hen vervolgens juist belet. Het is vaak een gevolg van deze soort ‘techniek’, dat we chronische zoekers ontmoeten, die zeggen: ‘Ik heb alles geprobeerd! Ik heb geprobeerd te lofprijzen; ik heb Halleluja gezegd; ik heb mijn handen in de lucht gestoken; ik heb geroepen; ik heb van alles gedaan - maar het werkt gewoon niet!’ Zonder het zich te realiseren, maken deze mensen precies dezelfde fout als de Galaten: ze vervangen geloof door werken.
Wat is de oplossing? Precies wat Paulus de Galaten voorhoudt: terugkeren naar de prediking van geloof. Deze chronische zoekers hebben niet méér lofprijzing nodig, of méér roepen, of méér opheffen van hun handen… Wat ze nodig hebben, is verse instructie uit Gods Woord over de vrije voorziening en beschikbaarheid van Gods genade. Waar mensen de gave van de Heilige Geest zoeken, moet gebed daarvoor steeds worden ingeleid met instructie vanuit Gods Woord. Als ik een half uur zou krijgen om gelovigen te helpen de gave van de Heilige Geest te ontvangen, dan zou ik altijd eerst vijftien minuten Bijbels onderricht geven. Daarna zouden de volgende vijftien minuten van gebed veel meer positief resultaat opleveren.
De basisvoorwaarde voor het ontvangen van de gave van de Heilige Geest wordt door Paulus dus gedefinieerd als de prediking van geloof. We moeten echter zorgvuldig waken voor een verkeerde interpretatie van wat bedoeld wordt met geloof. Geloof is geen vervanging voor gehoorzaamheid. Integendeel, waarachtig geloof komt altijd tot uitdrukking in gehoorzaamheid.
Dit is evenzeer van toepassing op het ontvangen van de Heilige Geest als op elk ander gebied van Gods genade. In zijn verdediging voor de Joodse Raad richt Petrus de aandacht op gehoorzaamheid:
En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. (Handelingen 5:32)
Waar hij spreekt over de gave van de Heilige Geest, benadrukt Paulus geloof, terwijl Petrus gehoorzaamheid benadrukt. Er is echter geen tegenstrijdigheid tussen die twee. Waarachtig geloof is altijd verbonden met gehoorzaamheid. Volkomen geloof heeft volkomen gehoorzaamheid als gevolg. Petrus zegt hier, dat als onze gehoorzaamheid volkomen is, de gave van de Heilige Geest ons toebehoort.
Vader, heel graag wil ik ook in mijn leven geloof altijd koppelen aan gehoorzaamheid. Help mij om iedere dag Uw stem en Uw leiding te verstaan, zodat mijn geloof leidt tot gehoorzaamheid aan Uw stem, zodat ik andere mensen zegen met Uw aanwezigheid door mij heen. Amen.