sluit
Shop Doneer

Ons merkteken; God dienen in Zijn Geest!

Leestijd: 3 min.
Gisteren zagen we het principe dat Gods levende Woord onze voortdurende instructie is; daarom moet het voortdurend in ons denken, ons spreken en ons handelen zijn. Dit principe vinden we in iets andere bewoordingen in Romeinen 10:9-10:
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
Maar het omgekeerde van deze waarheid is ook een realiteit: Je kunt niet gered worden als je de verkeerde belijdenis hebt. Je moet met je mond de juiste waarheden belijden. Belijden betekent 'hetzelfde zeggen als'. Dit is heel belangrijk. Belijdenis betekent voor de gelovige dat je met je mond de waarheden uitspreekt die God in Zijn Woord heeft gesproken. Dit wordt bevestigd in Filippenzen 4:8:
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is [Statenvertaling: 'eerlijk'], al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
Dit vers reikt ons acht dingen aan om aan te denken. Je zult in deze lijst niets negatiefs vinden, en ook niets wat ontmoedigt. Ze zijn allemaal goed. Iemand wees me er ooit op dat sommige vogels zich voeden met levend vlees, terwijl andere vogels alleen aas eten. Wat deze persoon feitelijk zei was: elke vogel vindt waar hij naar zoekt. De vogel die zoekt naar levend vlees, vindt levend vlees; de vogel die naar rottend vlees zoekt, vindt rottend vlees.
Je gedachteleven werkt ook zo - het vindt wat het zoekt. Als je zoekt naar mals, sappig vlees, dan vind je dat. Maar als je gevoed wilt worden met aas, dan is dat wat je vindt... Je kunt jezelf voeden met het goede of het slechte.
Paulus leerde ons om deze dingen te 'bedenken'. Richt je denken erop. Je denken is niet jouw heer; het is je dienaar. Je kunt de gewoonte ontwikkelen om te denken aan de goede, zuivere, ware dingen. Het kost wat tijd en moeite, maar bedenk dat het een gebod is uit Gods Woord en Hij helpt je erbij! Sterker nog, met dat doel is Zijn Geest in je komen wonen!
Een vers dat parallel loopt met deze gedachte vinden we eveneens in Filippenzen. Het begint met: Want wij zijn de besnijdenis... (Filippenzen 3:3). In het Oude Testament was er de besnijdenis van het vlees; maar in het Nieuwe Testament is er de besnijdenis van het hart (zie Romeinen 2:28-29). Christenen dragen het merkteken van de nieuwtestamentische besnijdenis, als ze mensen zijn die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dat is wat het betekent om besneden te zijn met de besnijdenis van het nieuwe verbond. Ieder die dit merkteken niet heeft, behoort feitelijk niet tot het nieuwe verbond.
Kijk nog even naar die tekst: ...God in de Geest dienen en in Jezus Christus roemen... We horen constant te roemen in onze Heer Jezus. Roemen is een krachtig woord, dat zoiets betekent als 'opscheppen', maar dan positief... Zeker, we hebben de keuze om over elk onderwerp te praten. We kunnen ons gesprek richten op sociale problemen, onderwijs, of allerlei andere onderwerpen. Maar op een gegeven moment zullen we roemen in Jezus. Kinderen van God, ongeacht hun denominatie - Katholiek, Protestant, of behorend tot andere groepen - horen te praten - ja, zelfs op te scheppen - over Jezus... Dat is wat de Gemeente bezighoudt. We roemen in de Heer. Laten we vrijmoedig zijn in het verhogen van onze Here Jezus Christus!

Heer, dank U wel voor Uw Heilige Geest die in mij woont, en die mij steeds opnieuw inspireert om te roemen in mijn geweldige Heer Jezus, en te spreken en handelen naar Uw Woord! Amen.