sluit
Shop Doneer

God en kinderen

Leestijd: 2 min.
De tweede gedaante die God gebruikt om aan ons te verschijnen, is die van een kind - een vermomming die Hij geregeld gebruikt. Luister wat Jezus zei in Mattheüs 18:1-6:
Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.
(Matteüs 18:1-6)
Iets verderop zegt Jezus:
Kijk uit dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. (vers 10)
God identificeert zich met kinderen
God kent kinderen zeer grote waarde toe. Uit bovenstaand Bijbelgedeelte blijkt zelfs dat Hij aan ieder kind een engel heeft toegewezen om erover te waken. Zo'n engel heeft rechtstreekse toegang tot de aanwezigheid van de almachtige God en rapporteert aan God wat er met het kind gebeurt. Jezus zegt dat als wij een kind ontvangen waarmee God ons in contact brengt, we dan feitelijk Jezus zelf ontvangen. Als we dat kind daarentegen afwijzen en weigeren het te helpen, dan wijzen we in feite Jezus af.
Ook waarschuwt Jezus heel stellig om vooral niets te doen waardoor zo'n klein kind zou gaan zondigen. Helaas is onze samenleving vol mannen en vrouwen die dat doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar hoe de media kinderen aanmoedigen om zich in te laten met magie, het occulte of alcohol. Of we overtreden allerlei verkeerswetten en zijn vervolgens verbaasd als kinderen ons nadoen en ongelukken veroorzaken. In tv-programma's worden agressie, grof taalgebruik en egoïsme verheerlijkt, zodat het denken van kinderen wordt beïnvloed om deze dingen normaal te vinden. Volgens Jezus is het voor zulke mensen beter als zij met een zware molensteen om de nek verdronken worden in de diepte van de zee. Liever dat, dan er de oorzaak van zijn dat een kind zondigt, want God rekent zulk gedrag zeer zwaar aan.
In het gedeelte dat we lazen, plaatst Jezus een kind voor zich en identificeert Hij zichzelf ermee. Wie een kind ontvangt, ontvangt Jezus. Onze reactie op kinderen is in feite onze reactie op Jezus. Gods engel in de hemel waakt over dat kind en ziet hoe wij reageren op die kleine.

Heer, het is zo goed om te zien hoe hoog U kinderen acht en hoe kostbaar zij voor U zijn.
Heer, verander ook mijn blik op kinderen. Maak dat ik hen niet voorbij loop, over het hoofd zie, of beschouw als onbelangrijk. Laat mij ook zien op welke manier ik praktisch en persoonlijk betekenis kan hebben voor kinderen, uw kinderen die U nodig hebben. Amen!